இலக்கணக் குறிப்பறிதல்

அடுக்குத்தொடர்

எ. கா:

 • நன்று நன்று
 • கனங்கணம்
 • புதிது புதிது,
 • சொல்லிச் சொல்லி
 • தினந்தினம்

 

அண்மைவிளி

எ. கா:

 • நாட

 

அன்மொழித்தொகை

எ. கா:

 • மடக்கொடி,
 • அங்கணர்,
 • அங்கணர்,
 • கமழ் ஓதி,
 • செவ்வாய்,
 • சிறுநுதல்

 

ஆகுபெயர்

எ. கா:

 • நாழி
 • உள்ளம்
 • எழுமை
 • ஐந்து

ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை

எ. கா:

 • பழச்சுவை
 • உயிர்த்திரள்
 • நீரோசை
 • கைவயம்
 • மாறன்களிறு
 • ஐயைதாள்
 • கன்றுகுரல்
 • கார்குலாம்
 • தன்ஒன்னார்
 • தன்ஒன்னார்
 • வேந்தன் பொருள்
 • சிலைத் தொழில்
 • கயன்முள்
 • இறவுப்புறம்
 • மனத்திட்பம்
 • தாபதர் உள்ளம்
 • நீரூற்று
 • புல்நுனி
 • என்கால் என்பெயர்
 • நின்னகர்
 • என்பதி
 • என்னுயிர்
 • வழிக்கரை
 • பணிவிடம்
 • செறுநர் செருக்கு
 • செறுநர் செருக்கு
 • நதிப்பரப்பு
 • வினைவலி
 • பேய்க்கணங்கள்
 • களிற்று மருப்பு
 • மால் கழல்
 • மதிப்பிஞ்சு

இசைநிறை அளபெடை

எ. கா:

 • கடாஅ,
 • படூஉம்,
 • சாஅய்.

இடவாகு பெயர்

எ. கா:

 • தேசம்,
 • தேசம்,
 • உலகம்,
 • உலகு.

இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை

எ. கா:

 • பெருமையறிந்து
 • புல்லார்
 • தலைகுனிந்து
 • திறனறிந்து
 • நூல்நோக்கி
 • அறனறிந்து
 • அறனீனும்
 • திறனறிந்து
 • அறனறிந்து
 • அறனீனும்
 • வால்குழைத்து
 • கால் மடித்து
 • கோல்நோக்கி
 • தாள் தலை
 • மதயெறிது
 • இரைதேர்
 • பூதி சாத்த
 • செவியறுத்து
 • பகைகொளல்
 • செவியறுத்து
 • பகைகொளல்
 • உயிர்செகுத்து
 • இகல்வெல்லும்
 • களம் கண்டோம்
 • அடிவாழ்த்துவம்

இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை

 • நிழல் போதி
 • சிறைப்பறவை
 • கொலைப்புலி
 • தார்வேந்தன்
 • வளைக்கை
 • நீதிநூல்
 • நீர்த்தடம்
 • முள்ளிலை
 • நீர்முகில்

இருபெயரொட்டு பண்புத்தொகை

 • அன்புநெறி
 • மெய்ப்பொருள்
 • சுவர்க்கபதி
 • கைத்தலம்
 • இருக்கு ஆரணம்
 • கயிலாய வெற்பு

இழிவு சிறப்பும்மை

 • வயிற்றுக்கும்
 • செய்யினும்
 • குருகும்

 

ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம்

 • இன்னா சொல்
 • கதுவிடா
 • தப்பாமரம்
 • ஏற்றா
 • செலவொழியா வலி
 • நோக்கா
 • துவ்வா விடம்
 • கொல்லா, சொல்லா
 • தேரா
 • தீராக் காதலன்
 • அவிழாக் கோட்டுகிர்
 • இணையிலாப் பசுமை
 • பொல்லக்காட்சி
 • பலியில்லா மன்னன்
 • தேரா மன்னா, ஏகாச் சிறப்பின்
 • கூவா
 • வாராப் பொருளாக்கம்
 • வரையா மரபு
 • நிரம்பா நீளிடை
 • உண்ணா உயக்கம்
 • நீங்கா இன்பம்
 • அலகிலா
 • குறையா

உம்மைத்தொகை

 • நாடுநகர்
 • சிரமுகம்
 • தானதர்மம்
 • பேர்அடையாளம்
 • சட்டதிட்டம்
 • அடவிமலையாறு
 • தாய்தந்தை
 • அந்தி காளை
 • நாழிகை வாரம்

உயர்வு சிறப்பும்மை

 • நிலத்தினும்,
 • வானினும்,
 • நீரினும்
 • மலையினும்
 • பாறையும்

உரிச்சொற்றொடர்

 • மாநகர்
 • மலை
 • தடக்கை
 • உறுவேனில்
 • மல்லலம் குருத்து
 • மல்லலம் குருத்து
 • தடக்கரி
 • நனிமனம்
 • சாலமிகுந்து
 • கடிமிடறு
 • தடங்கண்
 • வைவாள்
 • தடந்தோள்
 • வைவேல்
 • தடந்தோள்
 • இருநிலம்
 • மாதவர்
 • நனிகடிது
 • மாமாலை
 • விழுப்பொருள்
 • கடிநறை
 • கடிமகள்
 • மாமதுரை
 • மாமணி
 • நாமவேல்
 • மாவிலி

உருவகம்

 • பதமலர்
 • மருப்பூசி,
 • மார்போலை
 • கம்மத்தீ
 • புருவக்கொடி
 • வினைப்பிணி
 • கண்ணின் நீர்க்கடல்
 • பொற்கரை
 • மெல்லிய காம்பு
 • இன்ப சொருபம்
 • மனக்குரங்கு
 • கரகமலம்
 • கரகமலம்
 • செல்வச்செவிலி
 • கண்மலர்
 • மனப்பறவை
 • மதிவிளக்கு
 • தங்கத்தீவு

உவமைத்தொகை

 • தளிர்க்கை
 • தாமரை நயனம்
 • பூதரப்புயம்
 • மலரடி
 • பவளச்செவ்வாய்
 • இலைவேல்
 • கல்திரள்தோள்
 • மலர்ந்தாள்
 • மலர்க்கால்
 • காளை

எண்ணும்மை

 • கருமுகிலும் வெண்மதியும்
 • அன்பும் ஆர்வமும் அடக்கமும்
 • மாடும் ஆடும்
 • தேனும் மீனும்
 • பொன்னும் துகிரும் முத்தும்,
 • பவளமும் மணியும்
 • வையகமும் வானகமும்
 • மாடமும் ஆடரங்கும்
 • நறுநெய்யும் தேனும்
 • தாளமும் மேளமும்
 • அவியினும் வாழினும்
 • தேவியும் ஆயமும்
 • காலமும் தேசமும்
 • வாயிலும் மாளிகையும்
 • கங்கையும் சிந்துவும்

ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகை

 • தற்பிறர்
 • குன்றேறி
 • குன்றேறி
 • செவிபுக
 • மலைமுழை
 • கையேந்தி
 • இற்பிறப்பு
 • பகல்வெல்லும்
 • பகல்பூக்கள்
 • பகலுறை

தொழிற்பெயர்

 • ஆக்கல்,
 • நீக்கல்,
 • விளையாட்டு
 • ஒரால்,
 • நீக்குதல்
 • மகிழ்ச்சி
 • வாழ்தல்
 • ஒழுகுதல்
 • ஒழுகுதல்
 • அடங்கல்
 • பணிதல்
 • ஆதல்
 • ஒழுகல்
 • ஒடுக்கம்
 • வாழ்க்கை
 • பொறுத்தல்
 • சொல்லுதல்
 • பொறுத்தல்
 • மறத்தல்,
 • பொறுத்தல்
 • காத்தல்
 • ஈதல்
 • விடல்
 • கண்ணோட்டம்
 • பணிதல்
 • கற்றல்,
 • பெறுதல்,
 • வாழ்தல்
 • குற்றம்
 • ஒழுக்கம்
 • சொலல்
 • துளங்குதல்
 • துளங்குதல்
 • கொளல்
 • பொறுத்தல்
 • பெறல்
 • வாழ்க்கை
 • ஒரால்
 • பொறை
 • அற்றம்
 • கூம்பல்
 • அஞ்சல்
 • ஒல்காமை
 • கோறல்
 • தருதல்
 • வைத்தல்

பண்புத்தொகை

 • இல்பருவம்
 • நீளமுடி, நன்செய், புன்செய்
 • தொல்லுலகு
 • அருந்தவர், நல்வினை
 • பல்லுயிர், நல்வினை, தீவினை, பேரின்பம்
 • வம்மை
 • நல்லொழுக்கம்
 • அருவினை
 • செந்தமிழ்
 • நெடுநீர்
 • நன்னுதல்
 • புன்கண், மென்கண்
 • அருவிலை, நன்கலம்
 • நெடுநீர்
 • வெள்ளெயிறு
 • தொன்மக்கள்
 • அருவினை
 • பெருந்தகை
 • திண்டேர்
 • மென்மலர்
 • வல்லுடல்
 • வெவ்விடம்
 • வன்கானகம்
 • வன்தூறு
 • நுண்டுளி
 • மென்குறள்
 • தண்கடல்
 • செங்கதிர்
 • கூர்ம்படை
 • முதுமரம்
  பச்சூன், பைந்நிணம்
 • நல்லுரை
 • ஆருயிர்
 • கருமுகில்
 • சேவடி
 • நற்றாய்
 • செழும்பொன்
 • செந்தமிழ்
 • பழ ஆவணம்
 • தீநெறி
 • வெண்குடை
 • கருங்கோல்
 • நெடுமதில்
 • செந்நாய்
 • கருமுகில், வெண்மதி
 • பெரும்பேறு
 • சிற்றினம், பெருங்குணம்
 • செம்பொன்
 • அரும்பெறல்
 • நெடுநாவாய்
 • நற்கரிகள்,
 • இன்னமுதம்
 • நற்கரிகள்,
 • ஒண்பொருள்
 • செங்கதிர்,
 • பெருவரி
 • பெருங்கரி
 • பெருஞ்சிரம்,
 • தண்டளி
 • நற்பயன்
 • தோள்கவின்
 • நன்மனை
 • ஆரிருள்
 • பேரறிவு
 • கருங்கொடி
 • இருங்கடல்
 • இன்னரம்பு
 • நெடுங்கண்
 • செழுந்துயில்
 • அருமறை
 • செந்தழல்
 • பெருங்கடல்
 • வன்காயம்
 • மெல்லிதழ்
 • அருந்தவம்
 • அருந்தமிழ்
 • புல்லடிமை
 • பெருங்குணம்
 • நன்மான்,
 • நெடுந்தேர்
 • எண்பொருள்
 • தண்குடை
 • தெண்டிரை
 • பெருந்தவம்
 • கருமுகில்
 • முத்து முரசம்
 • சிற்றன்னை
 • முச்சங்கம்
 • வெண்தயிர்
 • செந்நெல்
 • வெறுங்கை
 • கடும்பகை

பெயரெச்சம்

 • ஆன்ற
 • தேய்ந்த,
 • பாய்ந்த,
 • ஆய்ந்த,
 • காய்ந்த
 • அமைந்த காதல்
 • சென்ற வட்டி
 • அணைந்த வாகீசர்
 • உற்றநோய்
 • உற்றநோய்
 • வந்த பொருள்
 • படர்ந்த தெண்டிரை
 • பொதிந்தமெய்
 • வாழும்குடி
 • தந்தபொருள்
 • கழித்த வெள்
 • பறித்தமயிர்
 • அமைந்த, கொடுத்த
 • உதைத்த
 • கேட்ட வாசகம்
 • இழந்த பரிசு
 • சுற்றிய பாங்கர்
 • விட்டவள்
 • காய, மாய
 • உணர்ந்த முதல்வன்
 • படித்த,
 • தீர்த்த
 • தூங்கிய, ஆய்ந்த
 • இழிந்த பிறப்பு
 • தாழ்ந்த, தளர்ந்த
 • இருந்தவள்ளல்
 • மலர்ந்த கண்ணன்
 • முதிர்ந்தமேதி
 • நின்ற வேங்கை
 • இருந்ததோகை
 • போர்த்த பிடவை
 • பூக்கின்ற, ஈர்க்கின்ற
 • வீற்றிருந்த
 • அசைத்த,
 • இசைத்த
 • இருந்த பாலன்
 • ஈன்ற தந்தை
 • செற்ற சிலை

வியங்கோள் வினைமுற்று

 • வருக,
 • தருக,
 • கொடுக
 • செய்க
 • வாழியர்
 • சுமக்க
 • ஒக்க
 • ஆகுக
 • ஆடுக
 • வாழிய
 • வாழ்க
 • காக்க
 • வருக
 • புகுக
 • காக்க
 • ஈக
 • செயல்
 • போக,
 • நடக்க

வினைத்தொகை

 • செய்தவம்,
 • வீழ்கதிர்
 • உகுநீர்,
 • சூழ்கழல்,
 • செய்கொல்லன்
 • உரைகாலம்
 • அறுகுளம்,
 • அகல்வயல்
 • நீளிடை
 • கடனறிகாட்சி
 • விடுகணை
 • பழகு, பாட்டு
 • புதுக்குநாள்
 • ஒழுகுநீர்
 • புனைகலம்
 • மொய்கழல்
 • அலைகடல்
 • அகல்முகில்
 • உயரண்டம்
 • தாழ்பிறப்பு
 • வேங்கடம்
 • வளர்கூடல்
 • சுழி வெள்ளம்
 • உயர்துலை
 • புனைமலர்
 • செய்வினை
 • பொங்குகடல்
 • ஈன்குழவி
 • மருவு செய்
 • ஓங்குமலை
 • இழையணி
 • பொருதகர்
 • பெய்சாகாடு
 • ஆகாறு
 • விரிமலர்
 • வடிநுனை
 • அடுதிரை
 • படுவிடம்
 • பொழி திருமுகம்
 • திருந்துமொழி
 • திரைகவுள்
 • உயர்சினை
 • ஈர்வளை
 • களிநடம்
 • ஆடரங்கு
 • செய்குன்று
 • படர்முகில்
 • சுடரொளி
 • உயர்எண்ணம்

வினையாலணையும் பெயர்

 • அகல்வார்,
 • இகழ்வார்
 • ஒருத்தார்
 • கேட்டார்,
 • வாட்டான்
 • மேற்கொள்பவர்
 • ஆற்றுவார்,
 • மாற்றார்
 • சான்றவர்
 • பற்றுவான்,
 • அஞ்சான்
 • உரவோர்
 • வந்தவர்
 • துணையார்
 • பிரிந்தோர்
 • அடங்கியான்
 • வாழ்வான்
 • கருதுபவர்
 • செல்வார்
 • நினைத்தவர்
 • வந்தவர்
 • தெரிவார்
 • துடைத்தவர்
 • உய்ப்பது
 • அஞ்சுவது
 • அகழ்வார்
 • துறந்தார்
 • அறிகல்லாதவர்
 • மாண்டார்
 • கேட்டனர்
 • ஒருத்தார்,
 • பொறுத்தார்
 • இறந்தார்
 • சார்ந்தவர்
 • உடையான்
 • உணர்த்துவான்
 • பெற்றியார்
 • சூழ்வார்
 • பெற்றியார்
 • சூழ்வார்
 • தக்கார்
 • அறிவான்
 • ஆற்றுவான்
 • ஒல்கார்
 • ஒள்ளியவர்
 • நின்றாள்
 • இகலவர்
 • நின்றோன்
 • பகர்வார்
 • போனவர்
 • கொன்றார்
 • செய்தாரை
 • ஒருத்தார்
 • கூடினர்
 • காத்தார்
 • அஞ்சினர்

வினையெச்சம்

 • நொந்து
 • உண்ணாது
 • கடந்து
 • செறிந்து,
 • பாய்ந்து
 • எழுதி,
 • புரந்து
 • வெந்து,
 • உலர்ந்து,
 • எனா,
 • கூர
 • கடக்க,
 • ஓடி,
 • இளைத்து
 • வழங்கி
 • உரைத்து, இரந்து
 • நேர்ந்து
 • பரிந்து,
 • தெரிந்து
 • புகுந்து
 • வந்துஎய்தினான்
 • குறுகி,
 • சேவிக்க
 • பணிந்து,
 • வளைத்து,
 • புதைத்து
 • அறிந்து,
 • அடைந்து
 • நோக்கி
 • பொழிதருமணி
 • நிதிதருகவிகை
 • சுரந்து,
 • முதிர்ந்து
 • வெருவி,
 • கிழித்து
 • போந்து
 • போற்றி
 • செயின்
 • மயங்கி,
 • வணங்கி
 • பொதிந்து
 • நோக்கி
 • சொல்லி,
 • இறைஞ்சி
 • கொண்டு,
 • வைத்துவிழுந்து
 • அறிந்து
 • பொழிந்திழிய
 • எழுந்து, சென்று
 • தேர்ந்து கொளல்
 • எழுந்து, சென்று
 • தேர்ந்து கொளல்
 • தொழுது அறைகுவன்
 • புடைத்து,
 • நிமிர்ந்து
 • எழுந்து,
 • புதைத்து,
 • வணங்கி
 • பொருந்தி
 • வருபுனல்
 • செயின்
 • நீக்கி
 • பரந்து,
 • தாக்கி
 • எரிந்து,
 • நாட்டி
 • அதிர
 • எய்தி
 • உள்ள