சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் கம்பராமாயணம்

கம்பராமாயணம்

சொற்பொருள்:

 • ஆயகாலை – அந்த நேரத்தில்
 • அம்பி – படகு
 • நாயகன் – தலைவன்
 • நாமம் – பெயர்
 • கல் – மலை
 • திரள் – திரட்சி
 • துடி – பறை
 • அல் – இருள்
 • சிருங்கிபேரம் – கங்கைகரையோர நகரம்
 • திரை – அலை
 • மருங்கு – பக்கம்
 • நாவாய் – படகு
 • நெடியவன் – இராமன்
 • இறை – தலைவன்
 • பண்ணவன் – இலக்குவன்
 • பரிவு – இரக்கம்
 • குஞ்சி – தலைமுடி
 • மேனி – உடல்
 • மாதவர் – முனிவர்
 • முறுவல் – புன்னகை
 • விளம்பல் – கூறுதல்
 • கார்குலாம் – மேகக்கூட்டம்
 • பார்குலாம் – உலகம் முழுவதும்
 • குரிசில் – தலைவன்
 • இருத்தி – இருப்பாயாக
 • நயனம் – கண்கள்
 • இந்து – நிலவு
 • நுதல் – நெற்றி
 • கடிது – விரைவாக
 • முரிதிரை – மடங்கிவிழும் அலை
 • அமலன் – குற்றமற்றவன்
 • இளவல் – தம்பி

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • போர்க்குகன் – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கதொகை
 • கல்திரள்தோள் – உவமைத்தொகை
 • நீர்முகில் – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கதொகை
 • இருந்தவள்ளல் – பெயரெச்சம்
 • வந்துஎய்தினான் – வினையெச்சம்
 • கூவா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 • குறுகி, சேவிக்க – வினையெச்சம்
 • கழல் – தானியாகுபெயர்
 • அழைத்தி – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று
 • வருக – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • பணிந்து, வளைத்து, புதைத்து – வினையெச்சம்
 • இருத்தி – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று
 • தேனும் மீனும் – எண்ணும்மை
 • மாதவர் – உரிச்சொற்றொடர்
 • அமைந்த காதல் – பெயரெச்சம்
 • தழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை
 • கார்குலாம் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • உணர்த்துவான் – வினையாலணையும் பெயர்
 • தீராக் காதலன் – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 • மலர்ந்த கண்ணன் – பெயரெச்சம்
 • இனிய நண்ப – குறிப்புப் பெயரெச்சம்
 • நெடுநாவாய் – பண்புத்தொகை
 • தாமரை நயனம் – உவமைத்தொகை
 • நனிகடிது – உரிச்சொற்றொடர்
 • நெடுநீர் – பண்புத்தொகை
 • என்னுயிர் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • நன்னுதல் – பண்புத்தொகை
 • நின்கேள் – நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • கம்பர் தேரழுந்தூரில் பிறந்தார்.
 • இவ்வூர், நாகை மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ளது.
 • கம்பரின் தந்தையர் ஆதித்தன்.
 • கம்பர் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.
 • இவரைத் திருவெண்ணெய் நல்லூர்ச் சடையப்ப வள்ளல் ஆதரித்தவர்.
 • காலம் கி.பி.பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு.
 • தம்மை ஆதரித்த வள்ளல் சடயப்பரை ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல் எனப் பாடிச் சிறப்பித்துள்ளார்.
 • கம்பராமாயணம், சடகோபர் அந்தாதி, சிலை எழுபது, சரஸ்வதி அந்தாதி, திருக்கை வழக்கம் ஆகிய கம்பர் இயற்றிய நூல்கள்.
 • சயங்கொண்டார், ஒட்டக்கூத்தர், புகழேந்திப் புலவர் ஆகியோர் இவர் காலத்துப் புலவராவர்.
 • கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவி பாடும், விருத்தமென்னும் ஒண்பாவிற்கு உயர் கம்பன், கல்வியிற் பெரியவர் கம்பர் என்னும் தொடர்கள் கம்பரின் பெருமையை அறியலாம்.
 • “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல்” என்று பாரதியார் கம்பரைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்.

நூல்குறிப்பு:

 • வான்மீகி முனிவர் வடமொழியில் எழுதிய இராமாயணத்தைத் தழுவிக் கம்பர் அதனைத் தமிழில் இயற்றினார்.
 • கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் கம்பராமாயணம் எனப்பட்டது.
 • கம்பர் தாம் இயற்றிய நூலுக்கு இராமாவதாரம் எனப் பெயரிட்டார்.
 • கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம் என ஆறு காண்டங்களை உடையது.
 • காண்டம் என்பது பெரும்பிரிவையும் படலம் என்பது அதன் உட்பிரிவையும் குறிக்கும்.
 • இந்நூலின் சிறப்புக் கருதியும் திருக்குறளின் பெருமை கருதியும் இவ்விரு நூல்களையும் “தமிழுக்கு கதி” என்பர்.
 • குகப்படலம் அயோத்தியா காண்டத்தில் ஏழாவது படலம் ஆகும். இதனை கங்கைப் படலம் எனவும் கூறுவர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.