சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் தமிழ்விடு தூது

தமிழ்விடு தூது

சொற்பொருள்:

 • அரியாசனம் – சிங்காதனம்
 • பா ஒரு நான்கு – வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா
 • வரம்பு – வரப்பு
 • ஏர் – அழகு
 • நார்கரணம் – மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்.
 • நெறிநாலு – வைதருப்பம்(ஆசுகவி),கௌடம்(மதுரகவி),பாஞ்சாலம்(சித்திரகவி),மாகதம்(வித்தாரகவி)
 • நாற்பொருள் – அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
 • சீத்தையர் – கீழானவர், போலிப்புலவர்
 • நாளிகேரம் – தென்னை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • செவியறுத்து  – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை

பிரித்தறிதல்:

 • நாற்கரணம் = நான்கு + கரணம்
 • காரணத்தேர் = கரணத்து + ஏர்
 • நாற்பொருள் = நான்கு + பொருள்
 • இளங்கனி = இளமை + கனி
 • விண்ணப்பமுண்டு = விண்ணப்பம் + உண்டு

நூற்குறிப்பு:

 • தூது 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
 • கலிவெண்பாவில் உயர்திணைப் பொருளையோ அஃறினைப்பொருளையோ தூது அனுபுவதாகப் பாடுவது தூது இலக்கியம்.
 • இந்நூலின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.

Leave a Comment

Your email address will not be published.