சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

 • விழுப்பம் – சிறப்பு
 • ஓம்பப்படும் – காத்தல் வேண்டும்
 • பரிந்து – விரும்பி
 • தேரினும் – ஆராய்ந்து பார்த்தாலும்
 • குடிமை – உயர்குடி
 • இழுக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 • அழுக்காறு – பொறாமை
 • ஆகம் – செல்வம்
 • ஏதம் – குற்றம்
 • எய்துவர் – அடைவர்
 • இடும்பை – துன்பம்
 • வித்து – விதை
 • ஒல்லாவே – இயலாவே
 • ஓட்ட – பொருந்த
 • ஒழுகல் – நடத்தல்
 • கூகை – கோட்டான்
 • இகல் – பகை
 • திரு – செல்வம்
 • தீராமை – நீங்காமை
 • பொருதகர் – ஆட்டுக்கடா
 • சேருவர் – பகைவர்
 • சுமக்க – பனிக
 • கிழக்காந்தலை – தலைகீழ்(மாற்றம்)
 • எய்தற்கு – கிடைத்தற்கு
 • கூம்பும் – வாய்ப்பற்ற

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • ஒழுக்கம் – தொழிற்பெயர்
 • காக்க – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • பரிந்து, தெரிந்து – வினையெச்சம்
 • இழிந்த பிறப்பு – பெயரெச்சம்
 • கொளல் – அல் ஈற்றுத் தொழிற்பெயர்
 • உடையான் – வினையாலணையும் பெயர்
 • உரவோர் – வினையாலணையும் பெயர்
 • எய்தாப் பழி – ஈறு கேட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 • நல்லொழுக்கம் – பண்புத்தொகை
 • சொலல் – தொழிற்பெயர்
 • அருவினை – பண்புத்தொகை
 • அறிந்து – வினையெச்சம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர்.
 • தமிழுலகம் இவரை முதற்பாவலர், தெய்வப்புலவர், செந்நாப்போதார், பொய்யில்புலவர், பெருநாவலர் முதலிய பெயர்களால் போற்றுகின்றது.
 • பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்னும் பொது நெறி காட்டியவர்.
 • இவரின் காலம் கி.மு.31ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.
 • தமிழக அரசு தைத் திங்கள் இரண்டாம் நாள் திருவள்ளுவர் நாளாக அறிவித்து கொண்டாடுகிறது.

நூல் குறிப்பு:

 • திரு + குறள் = திருக்குறள்
 • உலகப் பொதுமறை எனப் போற்றப்படுகிறது.
 • இந்நூல் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
 • அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் முப்பாலாகவும், ஒன்பது இயல்களையும், 133 அதிகாரங்களையும், 1330 குறட்பாக்களையும் கொண்டது.
 • “வள்ளுவனைப் பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகம்” என்றும், “இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே” என்றும் பாவேந்தர் போற்றுகின்றார்.
 • மலையத்துவாசன் மகன் ஞானப்பிரகாசம் 1812 இல் திருக்குறளை முதன் முதலில் பதிப்பித்து தஞ்சையில் வெளியிட்டார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.