சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் தொன்மைத் தமிழகம்

தொன்மைத் தமிழகம்

மனித நாகரிகத் தொட்டில்:

 • முதல் மாந்தன் தோன்றிய இலெமூரியாவை, “மனித நாகரிகத் தொட்டில்” என்பர்.

சிலாபதிகாரப் பாடல்:

 • தமிழகம் இன்றுபோல் இல்லாமல், குமரிமுனைக்குத் தெற்கே இன்னும் விரிந்து, குமரிமலை, பஃறுளி ஆறு முதலியவற்றை உள்ளடக்கி இருந்தது.
 • இச்செய்தியைப் சிலப்பதிகாரப் பாடல் வரிகள் தெளிவாக உணர்த்தும்.
பஃறுளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்துக்
குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள

பாவேந்தர்:

 • புரட்சிக் கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன். தமிழின் பழமை சிறப்பினைப் பெருமிதம் பொங்கி கூறுவது
திங்களோடும் செழும்பரிதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்க ளோடும்
மங்குல்கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்

வாணிகம்:

 • தமிழர்கள் அறத்தின் வழியே வாணிகம் செய்தார்கள்.
 • உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பொருள் ஈட்டினர்.

கடல் வாணிகம்:

 • கிறித்து பிறப்பதற்கு முன்பே கிரேக்கம், உரோமாபுரி, எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கு அரிசியும், மயில்தோகையும்,சந்தனமும் தமிழகத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்தனர்.
 • கி.மு.பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாலமனுக்கு யானைத் தந்தமும், மயில்தோகையும், வாசனைப் பொருள்களும் அனுப்பப்பட்டன.
 • தமிழர்கள் சாவகநாட்டுடன் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர்.

தனிநாயகம் அடிகளாரின் கூற்று:

 • தமிழ்சங்கம் இருந்தது என்ற மரபுச் செய்தி இடைவிடாது இர்ருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் இத்தகைய மரபுச் செய்தி வேறெங்குமில்லை என்றார் தனிநாயகம் அடிகளார்.

மொழித் தொன்மை:

 • “தமிழ்கெழு கூடல்” என புறநானூறு கூறுகிறது.
 • “தமில்வேலி” எனப் பரிபாடல் கூறுகிறது.
 • “கூடலில் ஆய்ந்த ஒன்தீந் தமிழின்” என் மணிவாசகம் கூறுகிறது.

ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும்:

 • தமிழர்களின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி குறிப்பிடும் நூல்கள், பட்டினப்பாலையும், மதுரைக்காஞ்சியும்.
 • காவிரிப்பூம்பட்டினத் துறைமுகத்தில் பொருள்கள் மண்டியும் மயங்கியும் கிடந்ததனைப் பட்டினப்பாலை அடிகள் கூறுகிறது.
நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்
காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும்
வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்
குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும் ….
…. மயங்கிய நனந்தலை மறுகு.

இசைக்கலை:

 • பண்டையக்காலத் தமிழர்களின் இசை சிறந்த இடத்தைப் பெற்றிருந்தது.
 • “நரம்பின் மறை” என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது.
 • ஒப்பாரி என்பது, இவருக்கு ஒப்பார் ஒருவருமிலர் என்று இறந்தவரைப் பற்றிப் பாடுவது.
 • இன்றைய கருநாடக இசைக்குத் தாய் நம் தமிழிசையே.
 • “பண்ணொடு தமிழொப்பாய்” என தேவாரம் கூறுகிறது.
 • குழலினிது யாழினிது என்று இசைபோளியும் கருவிகளை வள்ளுவம் குறிக்கின்றது.

உழவுத் தொழில்:

 • “உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்” என்கிறது திருக்குறள்.
 • “உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே” எகிறது புறநானூறு.
 • உழவுக்கு சிறப்பு பெற்ற நிலம் மருதநிலம்.

பழந்தமிழர் வாழ்வு:

 • அறத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கியது தமிழர் வாழ்வு.
 • “களிறு எரிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே” என்னும் புறப்பாடல், வீரத்தினை முதல் கடமையாக்கின்றது.
 • ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற பெண்பாற் புலவர், பெண்களின் வீரத்தினை பாடியுள்ளார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.