சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நற்றிணை

நற்றிணை

சொற்பொருள்:

 • அரி – நெற்கதிர்
 • சேறு – வயல்
 • யாணர் – புதுவருவாய்
 • வட்டி – பனையோலைப் பெட்டி
 • நெடிய மொழிதல் – அரசரிடம் சிறப்புப் பெறுதல்.

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • சென்ற வட்டி – பெயரெச்சம்
 • செய்வினை – வினைத்தொகை
 • புன்கண், மென்கண் – பண்புத்தொகை
 • ஊர – விளித்தொடர்

பிரித்தறிதல்:

 • அங்கண் = அம் + கண்
 • பற்பல = பல + பல
 • புன்கண் = புன்மை + கண்
 • மென்கண் = மேன்மை + கண்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • மிளை என்னும் ஊரில் பிறந்தவராதலால், மிளைகிழான் நல்வேட்டனார் என்னும் பெயர் பெற்றார்.
 • இவர், ஐந்திணைகளைப் பற்றியும் பாடல் இயற்றியுள்ளார்.
 • இவர் பாடியனவாக் நற்றிணையில் நான்கு பாடலும் குறுந்தொகையில் ஒன்றாக ஐந்து பாடல் உள்ளன.

நூல் குறிப்பு:

 • பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் சங்கநூல்கள்.
 • “நல்” என்னும் அடைமொழியை கொண்டு போற்றப்படுவது நற்றிணை.
 • இதில் ஐந்து தினைகளுக்குமான பாடல்கள் உள்ளன.
 • இதிலுள்ள பாடல்கள், ஒன்பது அடிச் சிற்றெல்லையும் பன்னிரண்டு அடிப் பேரெல்லையும் கொண்டவை.
 • இப்பாடல்களைத் தொகுத்தவர் பெயர் தெரியவில்லை.
 • தொகுப்பித்தவர் “பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி”.
 • இதில் நானூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • பாடினோர் இருநூற்றெழுபத்தைவர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.