சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புறநானூறு

புறநானூறு

சொற்பொருள்:

 • துகிர் – பவளம்
 • மன்னிய – நிலைபெற்ற
 • செய – தொலைவு
 • தொடை – மாலை
 • கலம் – அணி

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • பொன்னும் துகிரும் முத்தும் பவளமும் மணியும் – எண்ணும்மை
 • மாமாலை – உரிச்சொற்றொடர்
 • அருவிலை, நன்கலம் – பண்புத்தொகை

பிரித்தறிதல்:

 • அருவிலை = அருமை + விலை
 • நன்கலம் = நன்மை + கலம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இப்பாடலாசிரியர் கண்ணகனார் கோப்பெருஞ்சோழனின் அவைக்களப் புலவர்.
 • கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்த பொது, பிசிராந்தையாரின் வருகைக்காகக் காத்திருந்தான்.
 • அப்போது அவருடன் இருந்தவர் கண்ணகனார்.
 • அவன் உயிர் துறந்தபொழுது மிகவும் வருந்தினார் கண்ணகனார்.

நூல் குறிப்பு:

 • எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று புறநானூறு.
 • இது புறப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது.

Leave a Comment

Your email address will not be published.