சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் பெரியபுராணம்

பெரியபுராணம்

சொற்பொருள்:

காய்ந்தார் – நீக்கினார் மனை – வீடு
ஆ – பசு மேதி – எருமை
நிறைகோல் – துலாக்கோல்(தராசு) தடம் – தடாகம்
மந்தமாருதசீதம் – குளிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய நீர் சந்தம் – அழகு
ஈறு – எல்லை கல்மிதப்பு – கல்லாகிய தெப்பம்
புவனம் – உலகம் சூலை – கொடிய வயிற்றுநோய்
தெருளும் – தெளிவில்லாத கரம் – கை
கமலம் – தாமரை மிசை – மேல்
திருநீற்றுக்காப்பு – திருநீறு நேர்ந்தார் – இசைந்தார்
பொற்குருத்து – இளமையான வாழைக்குருத்து ஒல்லை – விரைவு
மல்லல் – வளமான ஆம் – அழகிய
வால் – கூரிய அரா – பாம்பு
அல்லல் – துன்பம் அங்கை – உள்ளங்கை
உதிரம் – குருதி மேனி – உடல்
மறைநூல் – நான்மறை சேய் – குழந்தை
பூதி – திருநீறு மெய் – உண்மை
பணிவிடம் – பாம்பின் நஞ்சு சவம் – பிணம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

செலவொழியா வலி – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்  பெயரெச்சம் வழிக்கரை – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
உறுவேனில் – உரிச்சொற்றொடர் நீர்த்தடம் – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கதொகை
பந்தர் – கடைப்போலி அணைந்த வாகீசர் – பெயரெச்சம்
பொங்குகடல் – வினைத்தொகை பெருமையறிந்து – இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை
அறிந்து, அடைந்து – வினையெச்சம் கரகமலம் – உருவகம்
பொழிந்திழிய – வினையெச்சம் தேசம் – இடவாகு பெயர்
வந்தவர் – வினையாலணையும் பெயர் நற்கரிகள், இன்னமுதம் – பண்புத்தொகை
தாய்தந்தை – உம்மைத்தொகை மல்லலம் குருத்து – உரிச்சொற்றொடர்
தீண்டிற்று – ஒன்றன்பால் வினைமுற்று துளங்குதல் – தொழிற்பெயர்
பூதி சாத்த – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை அங்கணர் – அன்மொழித்தொகை
நோக்கி – வினையெச்சம் எழுந்து, சென்று – வினையெச்சம்
பணிவிடம் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை கேளா – செய்யா என்னும் வாய்ப்பாடு வினையெச்சம்

பிரித்தறிதல்:

 • செலவொழியா = செலவு + ஒழியா
 • வழிக்கரை = வழி + கரை
 • வந்தணைந்த = வந்து + அணைந்த
 • எம்மருங்கும் = எ + மருங்கும்
 • எங்குரைவீர் = எங்கு + உறைவீர்
 • கண்ணருவி = கண் + அருவி
 • உடம்பெல்லாம் = உடம்பு + எல்லாம்
 • திருவமுது = திரு + அமுது
 • மனந்தழைப்ப = மனம் + தழைப்ப
 • நற்கரிகள் = நன்மை + கறிகள்
 • இன்னமுது = இனிமை + அமுது
 • வாளரா = வாள் + அரா
 • அங்கை = அம் + கை
 • நான்மறை = நான்கு + மறை
 • பாவிசை = பா + இசை

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெரியபுராணத்தை அருளியவர் சேக்கிழார்.
 • இவர் தற்போதைய காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூரில் பிறந்தவர்.
 • இவரின் இயற்பெயர் அருண்மொழித்தேவர்.
 • இவர் அநபாயச்சோழனிடம் தலைமை அமைச்சராய்த் திகழ்ந்தவர்.
 • இவர் உத்தமசோழப் பல்லவர் என்னும் பட்டம் பெற்றவர்.
 • இவரைத் தெய்வச் சேக்கிழார் என்றும் தொண்டர்சீர் பரவுவார் என்றும் போற்றுவர்.
 • இவரின் காலம் கி.பி.பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு.

நூல் குறிப்பு:

 • தனியடியார் அறுபத்துமூவரும், தொகையடியார் ஒன்பதின்மரும் ஆக எழுபத்திருவர் சிவனடியார் ஆவர்.
 • அவ்வடியார்களின் வரலாற்றைக் கூறுவதால், பெருமை பெற்ற புராணம் என்னும் பொருளில் “பெரியபுராணம்” என்னும் பெயர் பெற்றது.
 • இந்நூலுக்கு சேக்கிழார் இட்ட பெயர் “திருத்தொண்டர் புராணம்” என்பதாகும்.
 • தில்லை நடராசப்பெருமான், “உலகெலாம்” என்று அடியெடுத்த்துக் கொடுக்கப் பாடப்பெற்றதெனவும் கூறுவர்.
 • மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார், “பக்திச் சுவைநனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவி வலவ” எனச் சேக்கிழார் பெருமானைப் புகழ்கிறார்.
 • உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியந்தான், “பெரியபுராணம்” என்பார் திரு.வி.க.

Leave a Comment

Your email address will not be published.