சமசீர் கல்வி 11 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சீறாப்புராணம்

சீறாப்புராணம்

நூல் குறிப்பு:

 • சீறா என்பதற்கு வாழ்க்கை என்பது பொருள், புராணம் என்பதற்கு வரலாறு என்பது பொருள்.
 • சீறாப்புராணம் என்பதற்கு நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கை வரலாறு என்று பொருள்.
 • இந்நூல் விலாதத்துக் காண்டம்(பிறப்பியற் காண்டம்), நுபுவ் வத்துக் காண்டம்(செம்பொருட் காண்டம்), ஹிஜ்ரத்துக் காண்டம்(செலவியற் காண்டம்) என்ற மூன்று பெரும் பிரிவுகளை உடையது.
 • இந்நூலில் 5027 விருதப்பாக்கள் உள்ளன.
 • பெருமானார் பிறந்ததும் இளமை நிகழ்வுகளும் திருமணமும் விலாதத்துக் காண்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
 • வானவர் ஜிப்றாயில் மூலம் திருமுறை நபிகள் பெருமானார்க்கு அருளப்பட்டதும் அதன்பின் மக்கத்தில் நடந்தவையும் நுபுவ்வத்துக் காண்டத்தில் பேசப்படுகின்றன.
 • மக்கத்தை விட்டுப் பெருமானார் மதீனம் சென்றதும் தீன் நிலை நிறுத்தற்காக நிகழ்ந்த போர்களும் பிறவும் ஹிஜ்றத்துக் காண்டத்தில் வரையப்பட்டுள்ளன.
 • சீறாப்புரானத்தில் நபிகளின் வாழ்வு முற்றிலுமாகப் பாடி நிறைவு செய்யப்படவில்லை.
 • பனூ அகமது மரைக்காயர் என்பவர் தாம் பெருமானாரின் தூய திருவாழ்வு முழுமையும் பாடி முடித்தார். அது “சின்ன சீறா” என வழங்கப்படுகிறது.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • உமறுப்புலவர் எட்டயபுரம் கடிகை முத்துப் புலவரின் மாணவர்.
 • செய்கு அப்துல் காதிர் மரைக்காயர் என்ற வள்ளல் சீதக்காதியின் வேண்டுகோளின் வண்ணமே உமறுப்புலவர் சீறாப்புராணத்தை எழுதினார்.
 • நூல் முடிவுறும் முன்னரே சீதக்காதி மறைந்தார்.
 • பின் அபுல் காசிம் என்ற வள்ளலின் உதவியால் சீறாப்புராணம் நிறைவு பெற்றது.
 • உமறுப்புலவர் முதுமொழிமாலை என்ற எண்பது பாக்களால் ஆன நூலையும் படைத்துள்ளார்.

விடமீட்ட படலம்:

 • நபிகளின் நண்பர் = அபூபக்கர்
 • இருவரும் தங்கி இருந்த இடம், தௌர் மலைக்குகை.
 • குகையில் இருந்த ஒரு பொந்தின் வழியாக வந்த பாம்பு அபூபக்கரின் உள்ளங்காலை தீண்டியது.
 • அபூபக்கர் மயக்கம் அடையும் நிலையில் நபிகள் உறக்கம் களைந்து எழுந்து நடந்ததை அறிந்து கொண்டார்.
 • நபிகள் தனது எச்சில் தடவி அபூபக்கரை மீட்டார்.

சொற்பொருள்:

கான் – காடு நகம் – மலை
சிரம் – தலை முழை  –  குகை
வளை – புற்று பாந்தள் – பாம்பு
பிடவை – துணி வெருவி – அஞ்சி
பொறி – புள்ளிகள் உரகம், பணி – பாம்பு
பருவரல் – துன்பம் நித்திரை – தூக்கம்
கடி – மணம் காந்தி – பேரொளி
நறை – தேன் பரல் – கல்
கெந்தம் – பற்கள் வேகம் – சினம்
சென்னி – தலை மரைமலர் – தாமரை மலர்
கோடிகம் – ஆடை கால் – காற்று
கான்று – உமிழ்ந்து பன்னகம் – பாம்பு
வரை – மலை புடை – வளை, பொந்து
முரணி – மாறுபட்டு புதியன் – இறைவன்

இலக்கணகுறிப்பு:

செழுந்துயில் – பண்புத்தொகை இகலவர் – வினையாலணையும் பெயர்
மலைமுழை –  ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை வெருவி, கிழித்து – வினையெச்சம்
போர்த்த பிடவை – பெயரெச்சம் இலை – இல்லை என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்
அறிகிலார் – எதிர்மறை வினையாலணையும் பெயர் மதிமுகம் – உவமத்தொகை
கடிநறை – உரிச்சொற்றொடர் மலர்ந்தாள் – உவமைத்தொகை
மென்மலர் – பண்புத்தொகை வல்லுடல் – பண்புத்தொகை
படுவிடம் – வினைத்தொகை பரந்து, தாக்கி – வினையெச்சம்
என்ன – உவமஉருபு மதி – உவம ஆகுபெயர்
அருமறை – பண்புத்தொகை நின்றோன் – வினையாலணையும் பெயர்
நினைத்தவர் – வினையாலணையும் பெயர் வெவ்விடம் – பண்புத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.