சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் அகநானூறு

அகநானூறு

நூல் குறிப்பு:

 • அகம் + நான்கு + நூறு = அகநானூறு
 • அடி எல்லை = 13 முதல் 31
 • நானூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • தொகுத்தவர் = மதுரை உப்பூரி குடிகிழார் மகன் உருதிரசன்மனார்
 • தொகுபித்தவர் = பாண்டியன் உக்கிரப் பெருவழுதி
 • வேறுபெயர்கள் = அகம், நெடுந்தொகை
 • இந்நூலில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன.
 • முதல் 120 பாடல்கள், “களிற்றியானை நிறை” எனப்படும்.
 • அடுத்த 180 பாடல்கள், “மணிமிடை பவளம்” எனப்படும்.
 • கடைசி 100 பாடல்கள் “நித்திலக்கோவை” எனப்படும்.
 • 1,3,5 என ஒற்றைப்படை எண்கள் அமைந்த பாடல்கள் = பாலைத்திணை பாடல்கள்
 • 2,8 என வரும் பாடல்கள் = குறிஞ்சித்திணை பாடல்கள்
 • 4,14 என வரும் பாடல்கள் = முல்லைதினைப் பாடல்கள்
 • 6,16 என வரும் பாடல்கள் = மருதத்திணை பாடல்கள்
 • 10,20 என வரும் பாடல்கள் = நெய்தல் திணை பாடல்கள்.

சொற்பொருள்:

 • பசை – ஓட்டும் பசை(ஈரம்)
 • பச்சை – தோல்
 • மாச்சிறைப் பறவை – கரிய சிறகுகள் உடைய வௌவால்
 • முதுமரம் – பழையமரம்
 • முகை – மொட்டு
 • கடிமகள் – மணமகள்
 • கதப்பு – கூந்தல்
 • தண்பதம் – குளிர்பதம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • உயர்சினை – வினைத்தொகை
 • சிறைப்பறவை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை
 • பகலுறை – ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • முதுமரம் – பண்புத்தொகை
 • கடிமகள் – உரிச்சொற்றொடர்
 • புல்லார் – இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை
 • வல்விரைந்து – ஒருபொருட்பன்மொழி

Leave a Comment

Your email address will not be published.