சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் அருகன்

அருகன்

நூல் குறிப்பு:

 • அருகதேவனை பற்றி கூறியுள்ள இந்நூல் நீலகேசியாகும்.
 • சீவக சிந்தாமணிக்கு  நிகராக கவிதைச் சுவைமிக்க இந்நூலை எழுதியவர் விவரம் தெரியவில்லை.
 • இந்நூல் “நீலகேசித் தெருட்டு” என்றும் அழைக்கப்படும்.

சொற்பொருள்:

 • சாமரை – சாமரம் ஆகிய வெண்கவரி
 • புடைபுடை – இருமருங்கினும்
 • இயக்கர் – கந்தருவர்
 • இரட்ட – அசைக்க
 • சிங்காசனம் – அரியணை
 • ஆசனம் – இருக்கை
 • ஒளிமண்டிலம் – ஆலோகம்
 • நிழற்ற – ஒளிர
 • சந்திராதித்தம் – முத்துக்குடை
 • சகலபாசனம் – பொற்குடை
 • நித்தவிநோதம் – மணிக்குடை

Leave a Comment

Your email address will not be published.