சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் இராசராச சோழன் உலா

இராசராச சோழன் உலா

உலா:

 • உலா என்பது சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று.
 • உலா என்பதற்கு “பவனி வருதல்” என்பது பொருள்.
 • தலைவன் வீதியில் உலா வர அவனைப் பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்னும் ஏழு வகைப் பருவ மகளிரும் காதல் கொள்வதாக அமைத்து பாடுவது உலா ஆகும்.
 • இது கலிவென்பாவால் இயற்றப்படும்.
 • இதில் பாட்டுடைத் தலைவனின் சிறப்பு, நீராடல், ஒப்பனை செய்தல், பரிவாரங்கள் புடைசூழத் தன் ஊர்தியில் ஏறி வரல் ஆகியவற்றை உலாவின் முன்னிலை என்பர்.
 • உலாவரும் தலைவனைக் கண்டு காதல் கொண்ட ஏழு பருவ மகளிர் தனித்தனியாக கூறுவன உலாவின் பின்னிலை எனப்படும்.
 • ஏழு பருவப் பெண்களின் வயது = பேதை(5-7), பெதும்பை(8-11), மங்கை(12-13), மடந்தை(14-19), அரிவை(20-25), தெரிவை(26-32), பேரிளம்பெண்(33-40).

ஒட்டக்கூத்தர்:

 • இராசராசசோழன் உலாவை பாடியவர் ஒட்டக்கூத்தர்.
 • இவர், “கவிச்சக்ரவர்த்தி, கவிராட்சசன்” என்றெல்லாம் புகழப்படுவார்.
 • இவர், விக்ரமசோழன், இரண்டாம் குலோத்துங்கச் சோழன், இரண்டாம் ராசராசன் ஆகிய மூன்று மன்னர்களின் அவையிலும் செல்வாக்கோடு இருந்தவர்.
 • இம்மூவரைப் பற்றி ஒட்டக்க்கூத்தர் பாடியதே, “மூவருலா”
 • இவரின் இயற் பெயர் = கூத்தர்
 • ஓட்டம்(பந்தயம்) வைத்துப் பாடுவதில் வல்லவர் ஆதலால் இவர் ஒட்டக்க்கூத்தர் எனப்பட்டார்.

சொற்பொருள்:

சூளிகை – நிலாமுற்றம் சாளரம் – பலகணி
தெற்றி – திண்ணை பாங்கரும் – பக்கத்தில் உள்ள இடங்கள்
பிணங்கி – நெருங்கி மறுகு – தெரு
கோடி – வளைந்து சதகோடி – நூறுகோடி
மகோததி – கடல் உதியர் – சேரர்
சரதம் – வாய்மை பவித்ரம் – தூய்மை
மூவெழுகால் – 21 தலைமுறை அவனி – நாடு
பெருமாள் – அரசர் கூடல் – காவிரிப்பூம்பட்டினம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

வாயிலும் மாளிகையும் – எண்ணும்மை எம்மருங்கும் – முற்றும்மை
மாடமும் ஆடரங்கும் – எண்ணும்மை செய்குன்று – வினைத்தொகை
ஆடரங்கு – வினைத்தொகை சுற்றிய பாங்கர் – பெயரெச்சம்
மயங்கி, வணங்கி – வினையெச்சம் செற்ற சிலை – பெயரெச்சம்
காணீர் – ஏவல் வினைமுற்று விட்டவள் – பெயரெச்சம்
மதயெறிது – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை முத்து முரசம் – பண்புத்தொகை
ஓங்கியுயர் – ஒருபொருட்பன்மொழி உயரண்டம் – வினைத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.