சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் ஐங்குறுநூறு

ஐங்குறுநூறு

நூல் குறிப்பு:

 • ஐந்து + குறுமை + நூறு = ஐங்குறுநூறு
 • அடி எல்லை = 3 முதல் 6
 • ஐநூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • ஒவ்வொரு தினைக்கும் நூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • குருஞ்சித் திணை பாடல்கள் பாடியவர் = கபிலர்
 • முல்லைத் திணை பாடல்கள் பாடியவர் = பேயன்
 • மருதத் திணை பாடல்கள் பாடியவர் = ஓரம்போகி
 • நெய்தல் திணை பாடல்கள் பாடியவர் = அம்மூவன்
 • பாலை திணை பாடல்கள் பாடியவர் = ஓதலாந்தை
 • இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.
 • தொகுத்தவர் = புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்
 • தொகுபிதவர் = சேரமான் யானைக் கட்சேய்மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • ஆந்தையார் என்பது இயற்பெயர்.
 • ஓதலூர் என்னும் ஊர்.
 • ஓதலூர் மேலைக் கடற்கரைக் பகுதியில் குட்டநாட்டில் உள்ளது.
 • ஆந்தை என்பது ஆதன் தந்தை என்பதன் மரூஉ.

சொற்பொருள்:

 • மறு – குற்றம்
 • தூவி – இறகு
 • மரபு – முறைமை
 • ஓதி – கூந்தல்
 • கிளை – சுற்றம்
 • ஊன் – தசை
 • நிணம் – கொழுப்பு
 • வல்சி – உணவு
 • போலாம் – பொன்
 • விறல் – வலிமை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • பச்சூன், பைந்நிணம் – பண்புத்தொகை
 • பொலம்புனை – மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • புனைகலம் – வினைத்தொகை
 • வேற்காளை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை
 • காளை – உவமையாகுபெயர்

Leave a Comment

Your email address will not be published.