சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் குறுந்தொகை

குறுந்தொகை

நூல் குறிப்பு:

 • குறுமை + தொகை = குறுந்தொகை
 • அடி எல்லை = 4 முதல் 8
 • இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.
 • நானூற்றி ஒரு பாடல் உள்ளன.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • கபிலர் பாண்டி நாட்டிலுள்ள திருவாதவூரில், அந்தணர் மரபில் பிறந்தவர்.
 • கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான பாரியை உயிர்த் தோழராக கொண்டவர்.
 • பாரியின் அவைகளப் புலவராக விளங்கியவர்.
 • இவர் குருஞ்சித் திணை பாடல்கள் பாடுவதில் வல்லவர்.

கபிலரை பற்றிய புகழுரைகள்:

 • நக்கீரர் = வாய்மொழிக் கபிலன்
 • பெருங்குன்றூர்க் கிழார் = நல்லிசைக் கபிலன்
 • பொருந்தில் இளம்பூரனார் = வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன்
 • மாறோக்கத்து நப்பசலையார் = புலனழுக்கற்ற அந்தணாளன், பொய்யா நாவிற் கபிலன்

சொற்பொருள்:

 • ஒழுகுநீர் – ஓடுகின்ற நீர்
 • ஆரல் – ஆரல் மீன்
 • குருகு – நாரை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • யாரும் – முற்றும்மை
 • ஒழுகுநீர் – வினைத்தொகை
 • குருகும் – இழிவு சிறப்பும்மை

Leave a Comment

Your email address will not be published.