சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நற்றிணை

நற்றிணை

நூல் குறிப்பு:

 • நன்மை + திணை = நல் + திணை = நற்றிணை
 • எட்டுத்தொகை நூல்களுள் முதலாவதாக அமையப்பெற்றது நற்றிணை.
 • நானூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • அடி எல்லை = 9 முதல் 12
 • இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.
 • தொகுத்தவர் = பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • நக்கண்ணையார் பெண்பாற் புலவர் ஆவார்.
 • இவர்  “பெருங்கோழி நாயக்கன் மகள் நக்கண்ணை” என் கூறப்படுபவர்.
 • உறையூர் வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் என்னும் சோழ மன்னனின் மகன் போரவைக் கோப்பெருநற்கிள்ளி ஆவான்.
 • அவன் தன் தந்தையோடு பகைத்துக் கொண்டு நாடிழந்து, வறுமையில் புல்லரிசிக் கூழுண்டு வாழ்ந்து வந்தான்.
 • அந்நிலையிலும் ஆமூர் மல்லன் என்பவனை போரில் வெற்றி கொண்டான்.
 • அவன் வீரத்தைக் கண்ட நக்கண்ணையார் அவ்வரசனைத் தாம் மணந்து கொள்ள விரும்பியதாக அவர் பாடிய புறநானூற்று 83,84,85 ஆம் பாடல்கள் மூலம் அறியலாம்.

சொற்பொருள்:

 • இறவு – இறாமீன்
 • முதல் – அடி
 • பிணர் – சருச்சரை(சொர சொரப்பு)
 • தடவு – பெருமை
 • சுறவு – சுறாமீன்
 • கொடு – கொம்பு
 • மருப்பு – தந்தம்
 • உழை – பெண்மான்
 • உரவு – வலிமை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • இறவுப்புறம் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • களிற்று மருப்பு – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • முள்ளிலை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க்க தொகை
 • நன்மான், நெடுந்தேர் – பண்புத்தொகை
 • செலீஇய – சொல்லிசை அளபெடை

Leave a Comment

Your email address will not be published.