சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புத்தர் பிரான்

புத்தர் பிரான்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • மணிமேகலை நூலின் ஆசிரியர் மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார் ஆவார்.
 • இவரைத்  “தண்டமிழ் ஆசான்” எனப் புகழ்வர்.
 • இவரின் காலம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு.
 • மணிமேகலை புத்த சமய காப்பியம்.
 • இந்நூலுக்கு “மணிமேகலைத் துறவு” என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு.
 • இந்நூல் இந்திர விழவூரெடுத்த காதை முதலாகப் பவதிரம் அறுகெனப்பாவை நோற்ற காதை ஈறாக முப்பது காதைகளை உடையது.

சொற்பொருள்:

 • தீர்த்தன் – தூயன்
 • புராணன் – மிகப்பழையன்
 • ஏமம் – பாதுகாப்பு
 • ஆரம் – சக்கரக்கால்
 • கடிந்தேன் – துறந்தேன்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • தீநெறி – பண்புத்தொகை
 • கடும்பகை – பண்புத்தொகை
 • உணர்ந்த முதல்வன் – பெயரெச்சம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.