சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புறநானூறு

புறநானூறு

நூல் குறிப்பு:

 • புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு
 • இந்நூலை புறப்பாட்டு, புறம் எனவும் அழைப்பர்.
 • நானூறு பாடல்கள் உள்ளன.
 • இதனை தொகுத்தவர், தொகுப்பித்தவர் பெயர் தெரியவில்லை.
 • இந்நூலின் 11 புறத்திணைகளும், 65 துறைகளும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.
 • ஜி.யு.போப் இந்நூலின் சில பாடல்களை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • நரிவெரூஉத் தலையார்.
 • இவரால் பாடப்பட்டவன் சேரமான் கருவூரேறிய ஒள்வாட் கோப்பெருஞ்சேரலிரும் பொறை ஆவான்.
 • இவர் இயற்றிய பாடல்கள் குறுந்தொகையிலும், திருவள்ளுவமாலையிலும் உள்ளன.

சொற்பொருள்:

 • கயன்முள் – மீன்முள்
 • திரைகவுள் – சுருக்கங்களை உடைய கன்னம்
 • கணிச்சி – மழுவாயுதம்
 • திறல் – வலிமை
 • ஒருவன் – எமன்
 • ஆறு – நெறி

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • கயன்முள் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • திரைகவுள் – வினைத்தொகை
 • கூர்ம்படை – பண்புத்தொகை
 • ஆற்றீர் – முன்னிலை பன்மை எதிர்மறை வினைமுற்று
 • படூஉம் – இசைநிறை அளபெடை

Leave a Comment

Your email address will not be published.