சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் முக்கூடற்பள்ளு

முக்கூடற்பள்ளு

பள்ளு:

 • “பள்” என்பது பள்ளமான நன்செய் நிலங்களையும் அங்குச் செய்யப்படும் உழவினையும் குறிக்கும்.
 • பள்ளு 96 வகை சிற்றிலக்கிய வகையுள் ஒன்று.
 • தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் எட்டு வகைப்பிரிவில் ஒன்றான “புலன்” என்னும் இலக்கிய வகை “பள்ளு வகை” இலக்கியத்திற்கு பொருந்தும்.

முக்கூடற்பள்ளு:

 • திருநெல்வேலிக்குச் சிறிது வடகிழக்கில் தண்பொருநை, சிற்றாறு, கோதண்டராம ஆறு ஆகிய மூன்று ஆறுகளும் கலக்கும் இடத்திற்கு வடக்கே உள்ள சிற்றூர் முக்கூடல்.
 • அங்குள்ள இறைவனாகிய அழகர் மீது பாடப்பட்டது இந்நூல்.
 • சைவ வைணவங்களை ஒருங்கிணைக்கும் இலட்சியங் கொண்ட நூல், “முக்கூடற்பள்ளு” ஆகும்.
 • இந்நூலை இயற்றியவர் பெயர் தெரியவில்லை.
 • இது சிந்தும் விருத்தமும் பரவிவர பாடப்பெறும்.

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • வெண்தயிர் – பண்புத்தொகை
 • காய, மாய – பெயரெச்சம்
 • நாழிகை வாரம் – உம்மைத்தொகை
 • தாபதர் உள்ளம் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • செந்நெல் – பண்புத்தொகை
 • சுழி வெள்ளம் – வினைத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.