சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் மொழி வாழ்த்து

மொழி வாழ்த்து

நூல் குறிப்பு:

 • தோரமங்கலம் திரு.அ.வரதநஞ்சையப் பிள்ளை இயற்றியது “தமிழரசி குறவஞ்சி”.
 • 96வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் குறவஞ்சியும் ஒன்று.
 • தமிழரசி குறவஞ்சியின் பாட்டுடைத் தலைவன் = சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்.
 • தமிழன்னையையே பாட்டுடைத் தலைவியாக்கி இந்நூல் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • தமிழரசி குறவஞ்சியை இயற்றியவர் தோரமங்கலம் திரு.அ.வரதநஞ்சையப் பிள்ளை.
 • பெற்றோர் = அப்பசாமிப் பிள்ளை, வரதாயி அம்மையார்.
 • இவர் விரைந்து கவி பாடுவதில் வல்லவர்.
 • கரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் “ஆசிரியர்” என்னும் சிறப்புப்பட்டம் பெற்றவர்.
 • “புலவரேறு” எனச் சிறப்பிக்கபடுவார்.
 • கரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் நமச்சிவாய முதலியார் தலைமையில் “தங்கத் தோடா” பரிசு பெற்றுள்ளார்.
 • தமிழவேள் உமாமகேசுவரனார் இவரிடம் கேட்டு கொண்டதற்கு இணங்க இந்நூலை இயற்றினார்.
 • இந்நூலை கரந்தை தமிழ் சங்கத்தின் வெள்ளி விழாவின் பொது ஞானியரடிகள் தலைமையில் அரங்கேற்றினர்.

சொல்பொருள்:

 • நண்ணும் – கிட்டிய
 • இசைத்த – பொருந்தச் செய்த
 • வண்ணம் – ஓசை
 • பிறமொழி – வேற்றுமொழி
 • வண்மை – வளமை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • அசைத்த, இசைத்த – பெயரெச்சம்
 • உலகம் – இடவாகுபெயர்
 • திருந்துமொழி – வினைத்தொகை
 • வாழிய – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • அடிவாழ்த்துவம் – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • வாழ்த்துவம் – தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று

Leave a Comment

Your email address will not be published.