சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் வேலைகளல்ல வேள்விகளே!

வேலைகளல்ல வேல்விகளே!

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • கவிஞர் தாராபாரதி 26.02.1947இல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் குவளை என்னும் ஊரில் பிறந்தார்.
 • பெற்றோர் = துரைசாமி, புஷ்பம் அம்மாள்
 • இவர் 34 ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றி, நல்லாசிரியருக்கான டாக்டர்.இராதாகிருஷ்ணன் விருது பெற்றுள்ளார்.
 • படைப்புகள் = புதிய விடியல்கள், விரல்நுனி வெளிச்சங்கள், பூமியைத் திறக்கும் பொன்சாவி, இன்னொரு சிகரம்.

சொற்பொருள்:

 • மூடத்தனம் – அறியாமை
 • மூலதனம் – முதலீடு

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • வெறுங்கை – பண்புத்தொகை
 • விரல்கள் பத்தும் – முற்றும்மை
 • பாறையும் – உயர்வு சிறப்பும்மை
 • மலர்ச்சோலை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கதொகை
 • கங்கையும் சிந்துவும் – எண்ணும்மை
 • தெற்கு வடக்காய் – முரண்தொடை
 • மாவிலி – உரிச்சொற்றொடர்

Leave a Comment

Your email address will not be published.