மரபுப் பிழைகள் வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல்

பறவை விலங்குகளின் இளமைப் பெயர்கள்:
யானைக்கன்று
நாய்க்குட்டி
குதிரைக்குட்டி
கழுதைக்குட்டி
கீரிப்பிள்ளை
குரங்குக்குட்டி
குருவிக்குஞ்சு
பூனைக்குட்டி
பன்றிக்குட்டி
பன்றிக்குட்டி
பசுங்கன்று
புலிப்பறழ்
மான்கன்று
ஆட்டுக்குட்டி
அணிற்பிள்ளை
கோழிக்குஞ்சு
சிங்கக்குருளை
எருமைக்கன்று
எலிக்குட்டி

விலங்குகளின் வாழிடங்கள்:

ஆட்டுப்பட்டி
குதிரைக்கொட்டில்
கோழிப்பண்ணை
மாட்டுத்தொழுவம்
யானைக்கூடம்
வாத்துப்பண்ணை

தாவரங்களின் உறுப்புப் பெயர்கள்:
மூங்கில்
இலை
இலை
ஈச்ச
கத்திரிப்பிஞ்சு
கமுகங்கூந்தல்
பனையோலை
பலா
பலாமூசு
தாழைமடல்
மாவடு
மாவிலை
முருங்கைக்கீரை
முருங்கைப்பிஞ்சு
அவரைப்பிஞ்சு
நெற்றாள்
கொய்யாபிஞ்சு
தென்னங்குரும்பை
தென்னையோலை
சோளத்தட்டு
வேப்பந்தழை
வெள்ளரிப்பிஞ்சு
வாழையிலை
வாழைக்கச்சல்
ஓலை

செடி, கொடி, மரங்களின் தொகுப்பு பெயர்கள்:
கருப்பங்கொல்லை
பூஞ்சோலை
பனந்தோப்பு
மாந்தோப்பு
சோளக்கொல்லை
வேலங்காடு
சவுக்குத்தோப்பு
வாழைத்தோட்டம்
தேயிலைத்தோட்டம்
பலாத்தோப்பு
ஆலங்காடு
தென்னந்தோப்பு

பொருள்களின் தொகுப்புப் பெயர்கள்:
யானைக்கூட்டம்
கற்குவியல்
பசுநிரை
வைக்கோல்போர்
திராட்சைக்குலை
மந்தை
மாட்டு
ஆட்டுமந்தை
வீரர்படை
எறும்புச்சாரை

பறவை எழுப்பும் ஒலி:

கூகை
கூவும்
கூவும்
குயில்
குனுகும்
காகம்
கரையும்
கத்தும்
குழறும்
குழறும்
கீச்சுடும்
கிளி
குருவி
பாடும்
புறா
மயில்
முரலும்
ஆந்தை
அகவும்
அலறும்
கொக்கரிக்கும்
கோட்டான்
கோழி
கொஞ்சும்ஃபேசும்
சேவல்
வானம்பாடி
வாத்து
வண்டு

விலங்குகள் எழுப்பும் ஒலி:
யானை
ஊளையிடும்
உறுமும்
உறுமும்
நாய்
நரி
கனைக்கும்
குரைக்கும்
கத்தும்
கத்தும்
குதிரை
கழுதை
கீச்சிடும்
கீலும்
குரங்கு
பூனை
பன்றி
பிளிறும்
புலி
முழங்கும் கர்சிக்கும்
ஆடு
அலப்பும்
சிங்கம்
எக்காளமிடும்
எருது
எலி

பெயருக்கேற்ற வினைச் சொற்கள்:
அப்பம் தின்
ஏர் உழு
வெற்றிலை தின்
விதையை விதை
திரியைக் கொளுத்து
நார் கிழி
விடை கூறு
சந்தனம் பூசு
களை பறி
இலை பறி
சோறு சமை
கோலம் இடு
நெல் தூற்று
கல் உடை
அம்பை எய்
விதையை விதை
கதிர் அறு
நீர் பாய்ச்சு
சோறு உண்
நாற்று நடு
காய்கறி
அரி பாட்டுப்பாடு
கிளையை ஒடி
மலர்கொய் பழம்
தின் கோலம்
இடு மரம்வெட்டு
நீர் குடி
கூரைப் வேய்
தயிர்கடை உணவு
உண் விளக்கை
ஏற்று குடம்
வனை விளக்கேற்று
கட்டுரை எழுது
பாய்பின்னு
பால் பருகு
கவிதை இயற்று
தீ முட்டு
படம் வரை

வினை மரபுகள்:
சோறு உண்டான்
முறுக்குத் தின்றான்
பால் பருகினான்
தண்ணீர் குடித்தான்
பூ பறித்தான்
மாலை தொடுத்தாள்
ஓவியம் புனைந்தாள்
கூடை முடைந்தார்
பாய் பின்னினார்
ஆடை நெய்தார்
சுவர் எழுப்பினான்
மரம் வெட்டினான்
உமி கருக்கினான்
அம்பு எய்தார்
மாத்திரை விழுங்கினான்
செய்யுள் இயற்றினான்

வழூஉச் சொற்களை நீக்குதல்:

கொச்சைச் சொல் சரியான சொல்
அண்ணாக்கயிறுஅரைஞாண்கயிறு
அட மழைஅடை மழை
தாவாரம்தாழ்வாரம்
முழுங்குவிழுங்கு
அவைகள்அவை
எடஞ்சல்இடைஞ்சல்
எலிமிச்சம் பழம்எலுமிச்சை பழம்
கடப்பாறைகடப்பாரை
கத்திரிக்காய்கத்தரிக்காய்
கைமாறுகைம்மாறு
வெண்ணீர்வெந்நீர்
இன்னிக்குஇன்றைக்கு
எண்ணைஎண்ணெய்
கழட்டுகழற்று
துகைதொகை
சிகப்புசிவப்பு
பண்டகசாலைபண்டசாலை
புண்ணாக்குபிண்ணாக்கு
ரொம்பநிரம்ப
வத்தல்வற்றல்
வெண்ணைவெண்ணெய்
பசும்பால்பசுப்பால்
வலதுபக்கம்வலப்பக்கம்
பேரன்பெயரன்
பேத்திபெயர்த்தி
வேர்வைவியர்வை
நாகரீகம்நாகரிகம்
சிலவுசெலவு
சாணிசாணம்
பாவக்காய்பாகற்காய்
உசிர்உயிர்
ஊரணிஊருணி
கடகால்கடைக்கால்
வண்ணாத்திப்பூச்சிவண்ணத்துப்பூச்சி
கோர்வைகோவை
திருவாணிதிருகாணி
வேர்வைவியர்வை
முயன்றான்முயன்றார்
சுவற்றில்சுவரில்
துன்னூறுதிருநீறு
சீயக்காய்சிகைக்காய
கோர்த்துகோத்து
சுவற்றில்சுவரில்
நாட்கள்நாள்கள்
மனதில்மனத்தில்
பதட்டம்பதற்றம்
சிலவுசெலவு
அருகாமையில்அருகில்
கொடக்கூலி குடுகுடிக்கூலி கொடு
நேத்து வவுத்து வலிநேற்று வயிற்று வலி
இடது கை வலிக்குதுஇடக்கை வலிக்கிறது
சிலவுசெலவு

Leave a Comment

Your email address will not be published.