Tnpsc General Tamil Part A Poruthamana Porulai Thervu Seithal

Tnpsc General Tamil Part A Poruthamana Porulai Thervu Seithal

பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

 • அகண்டம் – முழுமை
 • அகத்தான் ஆம் – உள்ளம் கலந்து
 • அகத்துறுப்பு – மனத்தின் உறுப்பு, அன்பு
 • அகநிலா – விரிந்த நிலா
 • அகம் – உள்ளம்
 • அகழ்வாரை – தோண்டுபவரை
 • அகன் – அகம், உள்ளம்
 • அகன்று – விலகி
 • அக்கம் – தானியம்
 • அக்கரம் – எழுத்து
 • அங்கை – உள்ளங்கை
 • அங்கை நெல்லிக்கனிபோல – உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி வைத்தால் அது தெளிவாக தெரிவது போல
 • அசரீரி – உடல் இல்லாதது (வான்குரல்)
 • அசனி – இடி
 • அசைந்த கூந்தல்- அவிழ்ந்து பரந்து அசைந்து கொண்டிருந்த கூந்தல்
 • அஞ்சுகம் – கிளி
 • அடவி – காடு
 • அடிநிலை – அத்திவாரம்
 • அடிமைசெய்குவென் – பணிசெய்வேன்
 • அடுப்பது – செய்யத்தக்கது
 • அட்டாட்சரம் – எட்டு எழுத்துக்களையுடைய ஓம் நமோ நாராயணா
 • அணங்கு – தெய்வப்பெண்
 • அணல் – கழுத்து
 • அணி – அழகுக்காக அணியும் நகைகள்
 • அணித்தாய் – அண்மையில்
 • அணித்து – அருகில்
 • அணியர் – நெருங்கி இருப்பவர்
 • அணியென்ப – அழகு என்று கூறுவர்
 • அண்டர் – தேவர்
 • அண்டர் நாயகன் – தேவர் தலைவன்
 • அதிசயம் – பெருமிதமாக அறிந்து மகிழ்ந்த மனநிலை
 • அதிசயம் – வியப்பு
 • அதிர்ஷ்டம் – எதிர்பாராத பயன்ஃநல்லூழ்
 • அத்தம் – காடு
 • அந்தரம் – வானம்
 • அந்தி – மாலை
 • அமணர் – சமணர்
 • அமர் – விருப்பம்
 • அமர் கடத்தல் – நேர் நின்று போரிட்டு வெல்வது
 • அமர்ந்து – விரும்பி
 • அமலன் – குற்றமற்றவன்
 • அமல் செய்யப்பட்டது – நடைமுறை படுத்தப்பட்டது
 • அமுதகிரணம் – குளிர்ச்சியான ஒளி
 • அமையாது – பொருந்தாது
 • அமையும் – உண்டாகும்
 • அம் – அழகிய
 • அம்பி – படகு
 • அயர்த்தல் – உழைத்துக் களைத்தவர்
 • அயர்ந்த – களைப்புற்ற
 • அயர்விலர் – சோம்பி இரார்
 • அயலார் – உறவல்லாதோர்
 • அயில் – கூர்மை
 • அரணாய் – பாதுகாவலனாய்
 • அரண்கள் – பாதுகாப்புகள்
 • அரம் – வாளைக் கூர்மையாக்கும் கருவி
 • அரம்பை – வாழை
 • அரம்பையர் – தேவமகளிர்
 • அரவம் – பாம்பு
 • அரவம் – பாம்பு, ஓசை
 • அரவு – பாம்பு
 • அரவுநீர்ச் சடையார் – சிவபெருமான்
 • அரற்றி – அழு
 • அரா – பாம்பு
 • அரி – நெற்கதிர்
 • அரியாசனம் – சிங்காதனம்
 • அரு – உருவமற்றது
 • அருக்குக – சுருக்கிக் கொள்க
 • அருத்தியன் – அன்பு உடையவன்
 • அரும்பெறல் மரபு – பெறுதற்கரிய முறைமை (கற்பு)
 • அருவினை – செய்தற்கரிய செயல்
 • அரையில் – இடுப்பில்
 • அலகில – அளவற்ற
 • அலகிலா- அளவற்ற
 • அலகு இல் – அளவில்லாத
 • அலங்கல் – மாலை
 • அலறும் முழங்கும்
 • அல் – இருள்
 • அல்கு – இரவு
 • அல்லல் – துன்பம்
 • அல்லவை – பாவம்
 • அல்லைத்தான் – அதுவும் அல்லாமல்
 • அவலம் – துன்பம், கவலை
 • அவல் – பள்ளம்
 • அவா – ஆசை
 • அவியினும் – இறந்தாலும்
 • அவை – சபா மண்டபம்
 • அவைக்களம் – நியாயம் உரைக்கும் சான்றோர் கூடியுள்ள அரசவை
 • அழக்கொண்ட – பிறரைத் துன்புறுத்திப் பெற்றது
 • அழுக்காறு – பொறாமை
 • அழுங்கி – மிக வருந்தி
 • அளகு – கோழி
 • அளக்கில் கேள்வியார் – அளவற்ற நூலறிவினர்
 • அளவின்று – அளவினையுடையது
 • அளைஇ – கலந்து
 • அறிகை – அறிதல்வேண்டும்
 • அறுதியிட்டு – உறுதியாக
 • அறைகுவன் – சொல்லுவன்
 • அறைந்த – சொன்ன
 • அற்குற்ற – இருளையொத்த
 • அற்று – அதுபோன்றது
 • அற்றே – போன்றதே
 • அனம் – அன்னப்பறவை
 • அனைத்தானும் – கேட்ட அளவிற்கு
 • அனையார் – போன்றோர்
 • அன்பகத்து இல்லா – அன்பு உள்ளத்தில் இல்லாத
 • அன்பரும் – பூசலாரும்
 • அன்பிலது – அன்பில்லாத உயிர்கள்
 • அன்ன – போல
 • அன்னவர் – அத்தகைய இறiவா
 • ஆ – பசு
 • ஆகடியம் – ஏளனம்
 • ஆகமம் – வேகத்தின் சாரமாக உள்ள நூல்
 • ஆகுலம் – வீண்
 • ஆக்கம் – செல்வம்
 • ஆசவம் – தேன்
 • ஆசனம் – இருக்கை
 • ஆசி – வாழ்த்து
 • ஆடகம் – பொன், துவரை
 • ஆடவர் – ஆண்கள்
 • ஆடி – கண்ணாடி
 • ஆடுபரி – ஆடுகின்ற குதிரை
 • ஆடூஉ – ஆண்
 • ஆதிரம் – நெய்
 • ஆபம் – நீர்
 • ஆபயன் – பால்
 • ஆயகாலை – அந்தநேரத்தில்
 • ஆயம் – ஆட்டம்
 • ஆயம் – தோழியர் கூட்டம்
 • ஆரணம் – வேதம்
 • ஆரியம் – வடமொழி
 • ஆருயிர் – அருமையான உயிர்
 • ஆரை – கோட்டை மதில்
 • ஆரைத்தான் – யாரைத்தான்
 • ஆர் – அழகு
 • ஆர்கலி – நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்
 • ஆர்ப்ப – ஒலிப்ப
 • ஆர்வம் – விருப்பம்
 • ஆர்வலர் – அன்புடையவர்
 • ஆழி – கடல்
 • ஆழி – தேர்ச்சக்கரம்
 • ஆழி – மோதிரம்
 • ஆறு – நல்வழி
 • ஆறு – வழி
 • ஆற்றல் – சக்தி
 • ஆற்றல் – வலிமை
 • ஆற்றவும் – நிறைவாக
 • ஆற்றின் – செய்தால்
 • ஆற்றுணா – கட்டுச்சோறு
 • ஆற்றுவார் – செயல் செய்பவர்
 • ஆனம் – குழம்பு
 • ஆன்ற – உயர்ந்த
 • ஆன்ற – நிறைந்த
 • இகல் – பகை
 • இகழ்வார் – இழிவுபடுத்துவோர்
 • இகுசு – மூங்கில்
 • இசைபட – புகழுடன்
 • இசைபெறுதல் – புகழ்பெறுதல்
 • இசைவு – உடன்பாடு
 • இடங்கர் – முதலை
 • இடங்கர் மா – முதலை
 • இடர் – இன்னல்
 • இடர் – துன்பம்
 • இடிக்கும் – கடிந்துரைக்கும்
 • இடித்தல் – கடிந்துரைத்தல்
 • இடிப்பார் – கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியார்
 • இடுக்கண் – துன்பம்
 • இடும்பை – துன்பம்
 • இடையல் – துகில்
 • இட்டீடு – விவாதம்
 • இணக்கவரும்படி – அவர்கள் மனம் கனியும்படி
 • இதனி – வெற்றிலை
 • இந்தனம் – விறகு
 • இந்து – சந்திரன்
 • இந்து – நிலவு
 • இமயன் – கூற்றுவன்
 • இமையவர் – தேவர்
 • இம்மை – இப்பிறவி
 • இயல்பு – நற்குணம் (பண்பு)
 • இயைந்தக்கால் – கிடைத்தபொழுது
 • இரங்குவ – வருந்துவதற்குக் காரணமான
 • இரட்சகர் – காப்பவர்
 • இரட்சித்தானா? – காப்பாற்றினானா?
 • இரந்தன்று – யாசித்து கொண்டது
 • இரந்து செப்பினான் – பணிந்து வேண்டினான்
 • இரவி – சூரியன்
 • இரு நிதியின்மை – பொருளில்லாமை
 • இருத்தி – இருப்பாயாக
 • இருநிலம் – பெரிய உலகம்
 • இருநிலம் – பெரிய நிலம்
 • இருநிலம் – பெரியழகு
 • இருநிறம் – அகன்ற நெஞ்சு
 • இருப்பாணி – இரும்பு ஆணி
 • இருப்புமுளை – ஆணியின் நுனி
 • இரும்பனை – பெரிய பனை
 • இரும்பொறை – பெரும்பொறுமை
 • இருள் – பகை
 • இரைச்சல் – கூச்சல்
 • இல் – இல்லை
 • இல்லாண்மை – குடியினை ஆளும் தன்மை
 • இல்லார் – ஏழை
 • இவண்நெறியில் – இவ்வழியில்
 • இவுளி – குதிரை
 • இழுக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 • இழைத்துணர்ந்து – நுட்பமாக ஆராய்ந்து
 • இளவல் – தம்பி
 • இளிவந்த – இழிவான
 • இளிவன்று – இழிவானதன்று
 • இளைப்பாறுதல் – ஓய்வெடுத்தல்
 • இறந்தார் – வரம்பு கடந்தவர்
 • இறப்பினை – பிறர் செய்த துன்பத்தை
 • இறுவரை – முடிவுக்காலம்
 • இறை – தலைவன்
 • இறைச்சி – வணங்கி
 • இறைஞ்சி – பணிந்து
 • இறைஞ்சி – வணங்கி
 • இனிதின் – இனிமையானது
 • இனிய – நன்மை
 • இன்சொலன் – இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 • இன்சொலினிதே – இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 • இன்சொல் – இனியசொல்
 • இன்புறூஉம் – இன்பம் தரும்
 • இன்மை – வறுமை
 • இன்னல் – துன்பம்
 • இன்னா – தீங்கு
 • இன்னா – தீய
 • இன்னாச்சொல் – தீய சொல்
 • ஈகம் – சந்தனமரம்
 • ஈங்கதிர் – சந்திரன்
 • ஈஞ்சு – ஈச்சமரம்
 • ஈட்டம் – கூட்டம்
 • ஈட்டம் – தொகுதி
 • ஈண்டிய – ஆய்ந்தறிந்த
 • ஈண்டு – இவ்விடம்
 • ஈதல் – கொடுத்தல்
 • ஈமம் – பிணஞ்சுட அடுக்கிய விறகு
 • ஈம் – தண்ணீர்
 • ஈயப்படும் – அளிக்கப்படும்
 • ஈயும் – அளிக்கும்
 • ஈரிருவர் – நால்வர்
 • ஈர்கிலா – எடுக்க இயலாத
 • ஈர்த்து – அறுத்து
 • ஈறிலி – கடவுள்
 • ஈறு – அழிவு
 • ஈறு – எல்லை
 • ஈனல் – கதிர்
 • ஈனும் – தரும்
 • ஈன்றல் – தருதல், உண்டாக்குதல்
 • ஈன்றாள் – தாய்
 • உகந்த – விரும்பிய
 • உகு – சொரிந்த
 • உசா – ஆராய்தல்
 • உடற்சி – கோபம்
 • உடற்றும் – வருந்தும்
 • உடுக்கள் – விண்மீன்கள்
 • உடைமை – செல்வம்
 • உடையார் – செல்வர்
 • உணர்வு – அறிவியல் சிந்தனை
 • உணர்வு – நல்லெண்ணம்
 • உணா – உணவு
 • உண்டனெம் – உண்டோம் என்பதற்குச் சமமானது
 • உண்பொழுது – உண்ணும்பொழுது
 • உதயம் – கதிரவன்
 • உதிரம் – குருதி
 • உதைப்ப – உந்த
 • உபகாரத்தான் – பயன்கருதாது உதவுபவன்
 • உபதேசம் – அறிவுரை
 • உபாயம் – வழிவகை
 • உம்பரார் பதி -தேவர்தலைவன்
 • உயர்ந்தன்று – உயர்ந்தது
 • உய்த்து – செலுத்தி
 • உய்ப்ப – செலுத்த
 • உய்ம்மின் – பிழைத்துக்கொள்ளுங்கள்
 • உய்ய – பிழைக்க
 • உரவோர் – மனவலிமையுடையோர்
 • உரன் – திண்ணிய அறிவு
 • உரு – வடிவம்
 • உருகுவார் – வருந்துவார்
 • உரும் – இடி
 • உருவம் – வடிவம்
 • உரைகல் – பொன்னை உரசிப் பார்க்கும் கல்
 • உரைக்கும் – கூறும்
 • உலகத்தார் – உயர்ந்தோர்
 • உலகம் – உயர்ந்தோர்
 • உலையா உடம்பு – தளராத உடல்
 • உல்குபொருள் – வரியாகு வரும் பொருள்
 • உவணி – வாள்
 • உவந்து – மகிழ்ந்து
 • உவந்து செய்வோம் – விரும்பிச் செய்வோம்
 • உவப்ப – மகிழ
 • உவர்நிலம் – உப்புமண்
 • உழலும் – துன்பப்படும்
 • உழுபடை – வேளாண்மை செய்யப் பயன்படும்;
 • உழுவை – ஆண்புலி
 • உழுவை – புலி
 • உழை – ஒருவகை மான்
 • உழை – மீன்
 • உளவாக்கல் – உண்டாக்குதல்
 • உளைந்து – வருந்தி
 • உள்வேர்ப்பர் – மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பர்
 • உள்ளி – வெங்காயம்
 • உறுதல் – மெய்தீண்டுதல்
 • உறுதி – உளஉறுதி
 • உறுதுணை – பொருந்துணை
 • உறுபொருள் – அரசு உரிமையால் வரும்பொருள்
 • உறைதல் – தங்குதல்
 • உறையும் – வாழும்
 • உற்றுழி – துன்புற்றபோது
 • உற்றுழி – தேவையான பொழுது
 • உன்னி – நினைத்து
 • உன்னேல் – நினைக்காதே
 • ஊகம் – பெண்குரங்கு
 • ஊசலாடுற்றாள் – மனம் தடுமாறினாள்
 • ஊசி – எழுத்தாணி
 • ஊணின் சீரக இயலார் – சமையல் தொழிலில் வல்ல மகளிர்
 • ஊண் – உணவு
 • ஊதம் – யானைக் கூட்டம்
 • ஊரீரேயோ – ஊரில் உள்ள சான்றோர்களே
 • ஊழி – உலகம்
 • ஊறு – புலன்களின் இயல்பு
 • ஊற்றுக்கோல் – ஊன்றுகோல்
 • ஊனம் – குற்றம்
 • ஊன் – தசை
 • எஃகு – உறுதியான படைக்கலம்
 • எடுத்த பொற்பாதம் – தூக்கிய திருவடி
 • எடுத்து – விரித்து
 • எடுப்பது – அமைத்தல், கட்டுதல்
 • எட்சத்து – எண்ணெய்
 • எட்டு – எட்டு என்னும் எண், எட்டுகின்ற தொலைவு
 • எண் – எண்கள்
 • எண்கு – கரடி
 • எண்பேராயம் – எண்பெருந்துணைவர் (கரணத்தியலவர்), கருமவிதிகள் கனகச் சுற்றம், கடைக்காப்பாளர், நகரமாந்தர், படைத்தலைவர், யானைவீரர், இவுளிமறவர்
 • எண்பொருள் – இயல்பாய்க் கிடைக்கும் பொருள்
 • எண்வனப்பு – ஆராய்ச்சிக்கு அழகு
 • எம்பி – என் தம்பி
 • எயில் – அரண்
 • எயில்வழி – அம்புகள் எய்ய அமைந்துள்ள துளைவழி
 • எய்தற்கு – கிடைத்தற்கு
 • எய்துவர் – அடைவர்
 • எய்யாமை – முயலாமை
 • எய்யாமை – வருந்தாமை
 • எரிதழல் – தீப்பந்தம்
 • எரிபொத்தி – எரிமூட்டி
 • எருத்தம் – பிடரி
 • எல்லி – ஞாயிறு
 • எழிலி – மேகம்
 • எழில் – அழகு
 • எழுத்து – இலக்கண இலக்கியங்கள்
 • எளிமை – வறுமை
 • எள்ளறு – இகழ்ச்சி இல்லாத
 • எள்ளுவர் – இகழ்வார்
 • எற்றென்று – எத்தன்மைத்து என்று
 • எனைத்தானும் – எவ்வளவு சிறிதாயினும்
 • எனைத்தும் – எவ்வகையிலும்
 • எனைத்தொன்றும் – யாதொரு தன்மையிலும்
 • என்பணிந்த – எலும்பை மாலையாக அணிந்த
 • என்பால் – என்னிடம்
 • என்பிலது – எலும்பு இல்லாதது
 • என்பு – எலும்பு
 • ஏக்கற்று – கவலைப்பட்டு
 • ஏக்கை – இகழ்ச்சி
 • ஏசா – பழியில்லா
 • ஏசாமை – பழிச்சொல் சொல்லாமை
 • ஏடலர் – இதழ்மலர்ந்த
 • ஏணை – நிலை
 • ஏதம் – குற்றம்
 • ஏதிலார் – அயலார்
 • ஏத்த – துதிக்க
 • ஏத்த – துறக்க
 • ஏத்தும் – வணங்கும்
 • ஏந்திழை – பெண்
 • ஏமரா – பாதுகாவல் இல்லாத
 • ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
 • ஏமார்த்தல் – பாதுகாப்புச் செய்தல்
 • ஏர் – அழுகு
 • ஏர்பு – எழுச்சி
 • ஐந்தார் – பனை
 • ஐம்பெருங்குழு – அரசர்க்கு ஆலோசனை கூறும் ஐவர். (அமைச்சர், அந்தணர், படைத்தலைவர், தூதுவர், சாரணர்)
 • ஐயம் – சந்தேகம்
 • ஐயரி யுண்கண் – அழகிய செவ்வரி படர்ந்த மையுண்ட கண்
 • ஐயவி – துலாமரம்
 • ஒகரம் – மயில்
 • ஒக்கும் – நிகராகும், சமமாகும்
 • ஒடிமரம் – ஒடிந்த மரத்துண்டு
 • ஒடுக்கம் – அடங்கியிருப்பது
 • ஒட்ட – பொருந்த
 • ஒட்டாரை – பகைவரை
 • ஒண்பொருள் – சிறந்த பொருள்
 • ஒப்பர் – ஒப்பாவர்
 • ஒப்பற்ற – நிகரற்றன
 • ஒப்புரவு – (உலகத்தோடு இயங்குதல்) தம் நிலைக்கு ஏற்ப கொடுத்து உதவி வாழ்தல்
 • ஒப்புரவு – உதவுதல்
 • ஒய்யல் – செலுத்துதல்
 • ஒரால் – தவிர்த்தல்
 • ஒருவற்கு – ஒருவனுக்கு
 • ஒருவுதல் – நீக்குதல் செ பு வி வெ ச ஞா தி நோ
 • ஒல்கார் – விலகமாட்டார்
 • ஒல்லாவே – இயலாவே
 • ஒல்லை – விரைவு
 • ஒவ்வா – நிகர் ஆகா, சமமாகா
 • ஒழுகல் – நடத்தல், வாழ்தல்
 • ஒழுகுதல் – ஏற்று நடத்தல்
 • ஒழுக்கம் – நல்லொழுக்கம்
 • ஒழுக்கு – ஒழுக்கம்
 • ஒளடதம் – மருந்து
 • ஒளவியம் – பொறாமை
 • ஒள்ளியவர் – அறிவுடையார்
 • ஒறுத்தாரை – தண்டித்தவரை
 • ஒறுவு – வருத்தம்
 • ஒற்கம் – தளர்ச்சி
 • ஒற்றர் – வேவு பார்ப்பவர்
 • ஒன்றாக – ஒரு பொருட்டாக
 • ஒன்றிய செயலை – பொருந்திய செய்கையை
 • ஓஒதல் – தவிர்த்தல்
 • ஓச்சும் – ஓங்குதல்
 • ஓதின் – எதுவென்று சொல்லும்போது
 • ஓம்பப்படும் – காத்தல்வேண்டும்
 • ஓரான் – உணரான்
 • ஓரும் – ஆராய்ந்து
 • ககபதி – கருடன்
 • ககம் – பறவை
 • கங்குல் – இரவு
 • கங்கை – இமயனலையில் உற்பத்தியாகும் வற்றாத ஆறு
 • கசடு – குற்றம்
 • கஞ்சல் – குப்பை
 • கடம் – உடம்பு
 • கடலுள் மாய்ந்த – மன்னனாகும் முன்பே கலத்தில் இளம்பெருவழுதி கடலில் சென்றபோது கலம் கவிழ்ந்து மாய்ந்தான்.
 • கடறு – காடு
 • கடனே – கடமை
 • கடன் – கடமை
 • கடாவினார் – அடித்தார்
 • கடிது – விரைவாக
 • கடிந்து ஓரார் – தாமும் நீங்கிடாது செய்பவர்
 • கடிமாலை – மணமாலை
 • கடிய – கொடுந்துன்பங்கள்
 • கடு – வி~யம்
 • கடுகி – விரைந்து
 • கடுமீன் – சுறா
 • கடை – இழிவு
 • கடைமணி – அரண்மனை வாயில்மணி
 • கடையத்தாள் – வாயிலின் முன்னிடத்தாள்
 • கடையர் – தாழ்ந்தவர்
 • கட்டளை – உரைகல்
 • கணக்காயர் – ஆசிரியர்
 • கணிகை – பரத்தை
 • கணிசம் – மிகதியான
 • கண்டம் – கழுத்து
 • கண்ணோட்டம் – அனைவரிடத்தும் ஒரு சீராக காட்டும் அன்பு
 • கண்ணோட்டம் – இரக்கம் கொள்ளுதல்
 • கண்ணோட்டம் – உயிர்களிடத்து இரக்கம்
 • கண்படாது – உறங்காது
 • கண்மணியனையான் – கண்ணிலுள்ள மணியொப்பவனான கணவன்
 • கதம் – சினம்
 • கதி – துணை
 • கத்தும் – முழங்கும்
 • கமடம் – ஆமை
 • கமலம் – தாமரை
 • கயமை – கீழ்மைக் குணம்
 • கயவர் – கீழ்க்குணமுடையோர்
 • கரடம் – மதம்
 • கரந்தான் – மறைந்தான்
 • கரம் – கை
 • கரி – சான்று
 • கரிப்பு – அச்சம்
 • கருங்கோல் – கருமை நிறமுடைய கொம்பு
 • கருணை – அருள்
 • கருமம் – கடமை
 • கருவி – வாள்
 • கருவிகள் கோணி – சாக்கு
 • கலக்காமல் – ஆலோசிக்காமல்
 • கலம் – அணி
 • கலம் – குடம்
 • கல் – பருக்கைக்கல்
 • கல் – மலை
 • கல்மிதப்பு – கல்லாகிய தெப்பம்
 • கல்லா – கல்வியறிவில்லாத
 • கல்லி – தோண்டி
 • கவர்தல் – நுகர்தல்
 • கவிகை – குடை
 • கவின் – அழகு
 • கவை – பிளந்த
 • கழகு – பாக்கு
 • கழல் – ஆண்கள் காலில் அணியும் அணிகலன்
 • கழறும் – பேசும்
 • கழி – உப்பங்கழி
 • கழி – மிகுந்%A