Tnpsc General Tamil Part A Poruthamana Porulai Thervu Seithal

Tnpsc General Tamil Part A Poruthamana Porulai Thervu Seithal

பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

 • அகண்டம் - முழுமை
 • அகத்தான் ஆம் - உள்ளம் கலந்து
 • அகத்துறுப்பு - மனத்தின் உறுப்பு, அன்பு
 • அகநிலா - விரிந்த நிலா
 • அகம் - உள்ளம்
 • அகழ்வாரை - தோண்டுபவரை
 • அகன் - அகம், உள்ளம்
 • அகன்று - விலகி
 • அக்கம் - தானியம்
 • அக்கரம் - எழுத்து
 • அங்கை - உள்ளங்கை
 • அங்கை நெல்லிக்கனிபோல – உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி வைத்தால் அது தெளிவாக தெரிவது போல
 • அசரீரி - உடல் இல்லாதது (வான்குரல்)
 • அசனி - இடி
 • அசைந்த கூந்தல்- அவிழ்ந்து பரந்து அசைந்து கொண்டிருந்த கூந்தல்
 • அஞ்சுகம் - கிளி
 • அடவி - காடு
 • அடிநிலை - அத்திவாரம்
 • அடிமைசெய்குவென் - பணிசெய்வேன்
 • அடுப்பது - செய்யத்தக்கது
 • அட்டாட்சரம் - எட்டு எழுத்துக்களையுடைய ஓம் நமோ நாராயணா
 • அணங்கு - தெய்வப்பெண்
 • அணல் - கழுத்து
 • அணி - அழகுக்காக அணியும் நகைகள்
 • அணித்தாய் - அண்மையில்
 • அணித்து - அருகில்
 • அணியர் - நெருங்கி இருப்பவர்
 • அணியென்ப - அழகு என்று கூறுவர்
 • அண்டர் - தேவர்
 • அண்டர் நாயகன் - தேவர் தலைவன்
 • அதிசயம் - பெருமிதமாக அறிந்து மகிழ்ந்த மனநிலை
 • அதிசயம் - வியப்பு
 • அதிர்ஷ்டம் - எதிர்பாராத பயன்ஃநல்லூழ்
 • அத்தம் - காடு
 • அந்தரம் - வானம்
 • அந்தி - மாலை
 • அமணர் - சமணர்
 • அமர் - விருப்பம்
 • அமர் கடத்தல் - நேர் நின்று போரிட்டு வெல்வது
 • அமர்ந்து - விரும்பி
 • அமலன் - குற்றமற்றவன்
 • அமல் செய்யப்பட்டது - நடைமுறை படுத்தப்பட்டது
 • அமுதகிரணம் - குளிர்ச்சியான ஒளி
 • அமையாது - பொருந்தாது
 • அமையும் - உண்டாகும்
 • அம் - அழகிய
 • அம்பி - படகு
 • அயர்த்தல் - உழைத்துக் களைத்தவர்
 • அயர்ந்த - களைப்புற்ற
 • அயர்விலர் - சோம்பி இரார்
 • அயலார் - உறவல்லாதோர்
 • அயில் - கூர்மை
 • அரணாய் - பாதுகாவலனாய்
 • அரண்கள் - பாதுகாப்புகள்
 • அரம் - வாளைக் கூர்மையாக்கும் கருவி
 • அரம்பை - வாழை
 • அரம்பையர் - தேவமகளிர்
 • அரவம் - பாம்பு
 • அரவம் - பாம்பு, ஓசை
 • அரவு - பாம்பு
 • அரவுநீர்ச் சடையார் - சிவபெருமான்
 • அரற்றி - அழு
 • அரா - பாம்பு
 • அரி - நெற்கதிர்
 • அரியாசனம் - சிங்காதனம்
 • அரு - உருவமற்றது
 • அருக்குக - சுருக்கிக் கொள்க
 • அருத்தியன் - அன்பு உடையவன்
 • அரும்பெறல் மரபு - பெறுதற்கரிய முறைமை (கற்பு)
 • அருவினை - செய்தற்கரிய செயல்
 • அரையில் - இடுப்பில்
 • அலகில - அளவற்ற
 • அலகிலா- அளவற்ற
 • அலகு இல் - அளவில்லாத
 • அலங்கல் - மாலை
 • அலறும் முழங்கும்
 • அல் - இருள்
 • அல்கு - இரவு
 • அல்லல் - துன்பம்
 • அல்லவை - பாவம்
 • அல்லைத்தான் - அதுவும் அல்லாமல்
 • அவலம் - துன்பம், கவலை
 • அவல் - பள்ளம்
 • அவா - ஆசை
 • அவியினும் - இறந்தாலும்
 • அவை - சபா மண்டபம்
 • அவைக்களம் - நியாயம் உரைக்கும் சான்றோர் கூடியுள்ள அரசவை
 • அழக்கொண்ட - பிறரைத் துன்புறுத்திப் பெற்றது
 • அழுக்காறு - பொறாமை
 • அழுங்கி - மிக வருந்தி
 • அளகு - கோழி
 • அளக்கில் கேள்வியார் - அளவற்ற நூலறிவினர்
 • அளவின்று - அளவினையுடையது
 • அளைஇ - கலந்து
 • அறிகை - அறிதல்வேண்டும்
 • அறுதியிட்டு - உறுதியாக
 • அறைகுவன் - சொல்லுவன்
 • அறைந்த - சொன்ன
 • அற்குற்ற - இருளையொத்த
 • அற்று - அதுபோன்றது
 • அற்றே - போன்றதே
 • அனம் - அன்னப்பறவை
 • அனைத்தானும் - கேட்ட அளவிற்கு
 • அனையார் - போன்றோர்
 • அன்பகத்து இல்லா - அன்பு உள்ளத்தில் இல்லாத
 • அன்பரும் - பூசலாரும்
 • அன்பிலது - அன்பில்லாத உயிர்கள்
 • அன்ன - போல
 • அன்னவர் - அத்தகைய இறiவா
 • ஆ - பசு
 • ஆகடியம் - ஏளனம்
 • ஆகமம் - வேகத்தின் சாரமாக உள்ள நூல்
 • ஆகுலம் - வீண்
 • ஆக்கம் - செல்வம்
 • ஆசவம் - தேன்
 • ஆசனம் - இருக்கை
 • ஆசி - வாழ்த்து
 • ஆடகம் - பொன், துவரை
 • ஆடவர் - ஆண்கள்
 • ஆடி - கண்ணாடி
 • ஆடுபரி - ஆடுகின்ற குதிரை
 • ஆடூஉ - ஆண்
 • ஆதிரம் - நெய்
 • ஆபம் - நீர்
 • ஆபயன் - பால்
 • ஆயகாலை - அந்தநேரத்தில்
 • ஆயம் - ஆட்டம்
 • ஆயம் - தோழியர் கூட்டம்
 • ஆரணம் - வேதம்
 • ஆரியம் - வடமொழி
 • ஆருயிர் - அருமையான உயிர்
 • ஆரை - கோட்டை மதில்
 • ஆரைத்தான் - யாரைத்தான்
 • ஆர் - அழகு
 • ஆர்கலி - நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்
 • ஆர்ப்ப - ஒலிப்ப
 • ஆர்வம் - விருப்பம்
 • ஆர்வலர் - அன்புடையவர்
 • ஆழி - கடல்
 • ஆழி - தேர்ச்சக்கரம்
 • ஆழி - மோதிரம்
 • ஆறு - நல்வழி
 • ஆறு - வழி
 • ஆற்றல் - சக்தி
 • ஆற்றல் - வலிமை
 • ஆற்றவும் - நிறைவாக
 • ஆற்றின் - செய்தால்
 • ஆற்றுணா - கட்டுச்சோறு
 • ஆற்றுவார் - செயல் செய்பவர்
 • ஆனம் - குழம்பு
 • ஆன்ற - உயர்ந்த
 • ஆன்ற - நிறைந்த
 • இகல் - பகை
 • இகழ்வார் - இழிவுபடுத்துவோர்
 • இகுசு - மூங்கில்
 • இசைபட - புகழுடன்
 • இசைபெறுதல் - புகழ்பெறுதல்
 • இசைவு - உடன்பாடு
 • இடங்கர் - முதலை
 • இடங்கர் மா - முதலை
 • இடர் - இன்னல்
 • இடர் - துன்பம்
 • இடிக்கும் - கடிந்துரைக்கும்
 • இடித்தல் - கடிந்துரைத்தல்
 • இடிப்பார் - கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியார்
 • இடுக்கண் - துன்பம்
 • இடும்பை - துன்பம்
 • இடையல் - துகில்
 • இட்டீடு - விவாதம்
 • இணக்கவரும்படி - அவர்கள் மனம் கனியும்படி
 • இதனி - வெற்றிலை
 • இந்தனம் - விறகு
 • இந்து - சந்திரன்
 • இந்து - நிலவு
 • இமயன் - கூற்றுவன்
 • இமையவர் - தேவர்
 • இம்மை - இப்பிறவி
 • இயல்பு - நற்குணம் (பண்பு)
 • இயைந்தக்கால் - கிடைத்தபொழுது
 • இரங்குவ - வருந்துவதற்குக் காரணமான
 • இரட்சகர் - காப்பவர்
 • இரட்சித்தானா? - காப்பாற்றினானா?
 • இரந்தன்று - யாசித்து கொண்டது
 • இரந்து செப்பினான் - பணிந்து வேண்டினான்
 • இரவி - சூரியன்
 • இரு நிதியின்மை - பொருளில்லாமை
 • இருத்தி - இருப்பாயாக
 • இருநிலம் - பெரிய உலகம்
 • இருநிலம் - பெரிய நிலம்
 • இருநிலம் - பெரியழகு
 • இருநிறம் - அகன்ற நெஞ்சு
 • இருப்பாணி - இரும்பு ஆணி
 • இருப்புமுளை - ஆணியின் நுனி
 • இரும்பனை - பெரிய பனை
 • இரும்பொறை - பெரும்பொறுமை
 • இருள் - பகை
 • இரைச்சல் - கூச்சல்
 • இல் - இல்லை
 • இல்லாண்மை - குடியினை ஆளும் தன்மை
 • இல்லார் - ஏழை
 • இவண்நெறியில் - இவ்வழியில்
 • இவுளி - குதிரை
 • இழுக்கம் - ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 • இழைத்துணர்ந்து - நுட்பமாக ஆராய்ந்து
 • இளவல் - தம்பி
 • இளிவந்த - இழிவான
 • இளிவன்று - இழிவானதன்று
 • இளைப்பாறுதல் - ஓய்வெடுத்தல்
 • இறந்தார் - வரம்பு கடந்தவர்
 • இறப்பினை - பிறர் செய்த துன்பத்தை
 • இறுவரை - முடிவுக்காலம்
 • இறை - தலைவன்
 • இறைச்சி - வணங்கி
 • இறைஞ்சி - பணிந்து
 • இறைஞ்சி - வணங்கி
 • இனிதின் - இனிமையானது
 • இனிய - நன்மை
 • இன்சொலன் - இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 • இன்சொலினிதே - இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 • இன்சொல் - இனியசொல்
 • இன்புறூஉம் - இன்பம் தரும்
 • இன்மை - வறுமை
 • இன்னல் - துன்பம்
 • இன்னா - தீங்கு
 • இன்னா - தீய
 • இன்னாச்சொல் - தீய சொல்
 • ஈகம் - சந்தனமரம்
 • ஈங்கதிர் - சந்திரன்
 • ஈஞ்சு - ஈச்சமரம்
 • ஈட்டம் - கூட்டம்
 • ஈட்டம் - தொகுதி
 • ஈண்டிய - ஆய்ந்தறிந்த
 • ஈண்டு - இவ்விடம்
 • ஈதல் - கொடுத்தல்
 • ஈமம் - பிணஞ்சுட அடுக்கிய விறகு
 • ஈம் - தண்ணீர்
 • ஈயப்படும் - அளிக்கப்படும்
 • ஈயும் - அளிக்கும்
 • ஈரிருவர் - நால்வர்
 • ஈர்கிலா - எடுக்க இயலாத
 • ஈர்த்து - அறுத்து
 • ஈறிலி - கடவுள்
 • ஈறு - அழிவு
 • ஈறு - எல்லை
 • ஈனல் - கதிர்
 • ஈனும் - தரும்
 • ஈன்றல் - தருதல், உண்டாக்குதல்
 • ஈன்றாள் - தாய்
 • உகந்த - விரும்பிய
 • உகு - சொரிந்த
 • உசா - ஆராய்தல்
 • உடற்சி - கோபம்
 • உடற்றும் - வருந்தும்
 • உடுக்கள் - விண்மீன்கள்
 • உடைமை - செல்வம்
 • உடையார் - செல்வர்
 • உணர்வு - அறிவியல் சிந்தனை
 • உணர்வு - நல்லெண்ணம்
 • உணா - உணவு
 • உண்டனெம் - உண்டோம் என்பதற்குச் சமமானது
 • உண்பொழுது - உண்ணும்பொழுது
 • உதயம் - கதிரவன்
 • உதிரம் - குருதி
 • உதைப்ப - உந்த
 • உபகாரத்தான் - பயன்கருதாது உதவுபவன்
 • உபதேசம் - அறிவுரை
 • உபாயம் - வழிவகை
 • உம்பரார் பதி -தேவர்தலைவன்
 • உயர்ந்தன்று - உயர்ந்தது
 • உய்த்து - செலுத்தி
 • உய்ப்ப - செலுத்த
 • உய்ம்மின் - பிழைத்துக்கொள்ளுங்கள்
 • உய்ய - பிழைக்க
 • உரவோர் - மனவலிமையுடையோர்
 • உரன் - திண்ணிய அறிவு
 • உரு - வடிவம்
 • உருகுவார் - வருந்துவார்
 • உரும் - இடி
 • உருவம் - வடிவம்
 • உரைகல் - பொன்னை உரசிப் பார்க்கும் கல்
 • உரைக்கும் - கூறும்
 • உலகத்தார் - உயர்ந்தோர்
 • உலகம் - உயர்ந்தோர்
 • உலையா உடம்பு - தளராத உடல்
 • உல்குபொருள் - வரியாகு வரும் பொருள்
 • உவணி - வாள்
 • உவந்து - மகிழ்ந்து
 • உவந்து செய்வோம் - விரும்பிச் செய்வோம்
 • உவப்ப - மகிழ
 • உவர்நிலம் - உப்புமண்
 • உழலும் - துன்பப்படும்
 • உழுபடை - வேளாண்மை செய்யப் பயன்படும்;
 • உழுவை - ஆண்புலி
 • உழுவை - புலி
 • உழை - ஒருவகை மான்
 • உழை - மீன்
 • உளவாக்கல் - உண்டாக்குதல்
 • உளைந்து - வருந்தி
 • உள்வேர்ப்பர் - மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பர்
 • உள்ளி - வெங்காயம்
 • உறுதல் - மெய்தீண்டுதல்
 • உறுதி - உளஉறுதி
 • உறுதுணை - பொருந்துணை
 • உறுபொருள் - அரசு உரிமையால் வரும்பொருள்
 • உறைதல் - தங்குதல்
 • உறையும் - வாழும்
 • உற்றுழி - துன்புற்றபோது
 • உற்றுழி - தேவையான பொழுது
 • உன்னி - நினைத்து
 • உன்னேல் - நினைக்காதே
 • ஊகம் - பெண்குரங்கு
 • ஊசலாடுற்றாள் - மனம் தடுமாறினாள்
 • ஊசி - எழுத்தாணி
 • ஊணின் சீரக இயலார் - சமையல் தொழிலில் வல்ல மகளிர்
 • ஊண் - உணவு
 • ஊதம் - யானைக் கூட்டம்
 • ஊரீரேயோ - ஊரில் உள்ள சான்றோர்களே
 • ஊழி - உலகம்
 • ஊறு - புலன்களின் இயல்பு
 • ஊற்றுக்கோல் - ஊன்றுகோல்
 • ஊனம் - குற்றம்
 • ஊன் - தசை
 • எஃகு - உறுதியான படைக்கலம்
 • எடுத்த பொற்பாதம் - தூக்கிய திருவடி
 • எடுத்து - விரித்து
 • எடுப்பது - அமைத்தல், கட்டுதல்
 • எட்சத்து - எண்ணெய்
 • எட்டு - எட்டு என்னும் எண், எட்டுகின்ற தொலைவு
 • எண் - எண்கள்
 • எண்கு - கரடி
 • எண்பேராயம் - எண்பெருந்துணைவர் (கரணத்தியலவர்), கருமவிதிகள் கனகச் சுற்றம், கடைக்காப்பாளர், நகரமாந்தர், படைத்தலைவர், யானைவீரர், இவுளிமறவர்
 • எண்பொருள் - இயல்பாய்க் கிடைக்கும் பொருள்
 • எண்வனப்பு - ஆராய்ச்சிக்கு அழகு
 • எம்பி - என் தம்பி
 • எயில் - அரண்
 • எயில்வழி - அம்புகள் எய்ய அமைந்துள்ள துளைவழி
 • எய்தற்கு - கிடைத்தற்கு
 • எய்துவர் - அடைவர்
 • எய்யாமை - முயலாமை
 • எய்யாமை - வருந்தாமை
 • எரிதழல் - தீப்பந்தம்
 • எரிபொத்தி - எரிமூட்டி
 • எருத்தம் - பிடரி
 • எல்லி - ஞாயிறு
 • எழிலி - மேகம்
 • எழில் - அழகு
 • எழுத்து - இலக்கண இலக்கியங்கள்
 • எளிமை - வறுமை
 • எள்ளறு - இகழ்ச்சி இல்லாத
 • எள்ளுவர் - இகழ்வார்
 • எற்றென்று - எத்தன்மைத்து என்று
 • எனைத்தானும் - எவ்வளவு சிறிதாயினும்
 • எனைத்தும் - எவ்வகையிலும்
 • எனைத்தொன்றும் - யாதொரு தன்மையிலும்
 • என்பணிந்த - எலும்பை மாலையாக அணிந்த
 • என்பால் - என்னிடம்
 • என்பிலது - எலும்பு இல்லாதது
 • என்பு - எலும்பு
 • ஏக்கற்று - கவலைப்பட்டு
 • ஏக்கை - இகழ்ச்சி
 • ஏசா - பழியில்லா
 • ஏசாமை - பழிச்சொல் சொல்லாமை
 • ஏடலர் - இதழ்மலர்ந்த
 • ஏணை - நிலை
 • ஏதம் - குற்றம்
 • ஏதிலார் - அயலார்
 • ஏத்த - துதிக்க
 • ஏத்த - துறக்க
 • ஏத்தும் - வணங்கும்
 • ஏந்திழை - பெண்
 • ஏமரா - பாதுகாவல் இல்லாத
 • ஏமாப்பு - பாதுகாப்பு
 • ஏமார்த்தல் - பாதுகாப்புச் செய்தல்
 • ஏர் - அழுகு
 • ஏர்பு - எழுச்சி
 • ஐந்தார் - பனை
 • ஐம்பெருங்குழு - அரசர்க்கு ஆலோசனை கூறும் ஐவர். (அமைச்சர், அந்தணர், படைத்தலைவர், தூதுவர், சாரணர்)
 • ஐயம் - சந்தேகம்
 • ஐயரி யுண்கண் - அழகிய செவ்வரி படர்ந்த மையுண்ட கண்
 • ஐயவி - துலாமரம்
 • ஒகரம் - மயில்
 • ஒக்கும் - நிகராகும், சமமாகும்
 • ஒடிமரம் - ஒடிந்த மரத்துண்டு
 • ஒடுக்கம் - அடங்கியிருப்பது
 • ஒட்ட - பொருந்த
 • ஒட்டாரை - பகைவரை
 • ஒண்பொருள் - சிறந்த பொருள்
 • ஒப்பர் - ஒப்பாவர்
 • ஒப்பற்ற - நிகரற்றன
 • ஒப்புரவு - (உலகத்தோடு இயங்குதல்) தம் நிலைக்கு ஏற்ப கொடுத்து உதவி வாழ்தல்
 • ஒப்புரவு - உதவுதல்
 • ஒய்யல் - செலுத்துதல்
 • ஒரால் - தவிர்த்தல்
 • ஒருவற்கு - ஒருவனுக்கு
 • ஒருவுதல் - நீக்குதல் செ பு வி வெ ச ஞா தி நோ
 • ஒல்கார் - விலகமாட்டார்
 • ஒல்லாவே - இயலாவே
 • ஒல்லை - விரைவு
 • ஒவ்வா - நிகர் ஆகா, சமமாகா
 • ஒழுகல் - நடத்தல், வாழ்தல்
 • ஒழுகுதல் - ஏற்று நடத்தல்
 • ஒழுக்கம் - நல்லொழுக்கம்
 • ஒழுக்கு - ஒழுக்கம்
 • ஒளடதம் - மருந்து
 • ஒளவியம் - பொறாமை
 • ஒள்ளியவர் - அறிவுடையார்
 • ஒறுத்தாரை - தண்டித்தவரை
 • ஒறுவு - வருத்தம்
 • ஒற்கம் - தளர்ச்சி
 • ஒற்றர் - வேவு பார்ப்பவர்
 • ஒன்றாக - ஒரு பொருட்டாக
 • ஒன்றிய செயலை - பொருந்திய செய்கையை
 • ஓஒதல் - தவிர்த்தல்
 • ஓச்சும் - ஓங்குதல்
 • ஓதின் - எதுவென்று சொல்லும்போது
 • ஓம்பப்படும் - காத்தல்வேண்டும்
 • ஓரான் - உணரான்
 • ஓரும் - ஆராய்ந்து
 • ககபதி - கருடன்
 • ககம் - பறவை
 • கங்குல் - இரவு
 • கங்கை - இமயனலையில் உற்பத்தியாகும் வற்றாத ஆறு
 • கசடு - குற்றம்
 • கஞ்சல் - குப்பை
 • கடம் - உடம்பு
 • கடலுள் மாய்ந்த - மன்னனாகும் முன்பே கலத்தில் இளம்பெருவழுதி கடலில் சென்றபோது கலம் கவிழ்ந்து மாய்ந்தான்.
 • கடறு - காடு
 • கடனே - கடமை
 • கடன் - கடமை
 • கடாவினார் - அடித்தார்
 • கடிது - விரைவாக
 • கடிந்து ஓரார் - தாமும் நீங்கிடாது செய்பவர்
 • கடிமாலை - மணமாலை
 • கடிய - கொடுந்துன்பங்கள்
 • கடு - வி~யம்
 • கடுகி - விரைந்து
 • கடுமீன் - சுறா
 • கடை - இழிவு
 • கடைமணி - அரண்மனை வாயில்மணி
 • கடையத்தாள் - வாயிலின் முன்னிடத்தாள்
 • கடையர் - தாழ்ந்தவர்
 • கட்டளை - உரைகல்
 • கணக்காயர் - ஆசிரியர்
 • கணிகை - பரத்தை
 • கணிசம் - மிகதியான
 • கண்டம் - கழுத்து
 • கண்ணோட்டம் - அனைவரிடத்தும் ஒரு சீராக காட்டும் அன்பு
 • கண்ணோட்டம் - இரக்கம் கொள்ளுதல்
 • கண்ணோட்டம் - உயிர்களிடத்து இரக்கம்
 • கண்படாது - உறங்காது
 • கண்மணியனையான் - கண்ணிலுள்ள மணியொப்பவனான கணவன்
 • கதம் - சினம்
 • கதி - துணை
 • கத்தும் - முழங்கும்
 • கமடம் - ஆமை
 • கமலம் - தாமரை
 • கயமை - கீழ்மைக் குணம்
 • கயவர் - கீழ்க்குணமுடையோர்
 • கரடம் - மதம்
 • கரந்தான் - மறைந்தான்
 • கரம் - கை
 • கரி - சான்று
 • கரிப்பு - அச்சம்
 • கருங்கோல் - கருமை நிறமுடைய கொம்பு
 • கருணை - அருள்
 • கருமம் - கடமை
 • கருவி - வாள்
 • கருவிகள் கோணி - சாக்கு
 • கலக்காமல் - ஆலோசிக்காமல்
 • கலம் - அணி
 • கலம் - குடம்
 • கல் - பருக்கைக்கல்
 • கல் - மலை
 • கல்மிதப்பு - கல்லாகிய தெப்பம்
 • கல்லா - கல்வியறிவில்லாத
 • கல்லி - தோண்டி
 • கவர்தல் - நுகர்தல்
 • கவிகை - குடை
 • கவின் - அழகு
 • கவை - பிளந்த
 • கழகு - பாக்கு
 • கழல் - ஆண்கள் காலில் அணியும் அணிகலன்
 • கழறும் - பேசும்
 • கழி - உப்பங்கழி
 • கழி - மிகுந்%A