சமசீர் கல்வி 7 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

  • கசடு – குற்றம்
  • நிற்க – கற்றவாறு நடக்க
  • உவப்ப – மகிழ
  • தலைக்கூடி – ஒன்று சேர்ந்து
  • ஏக்கற்று – கவலைப்பட்டு
  • கடையர் – தாழ்ந்தவர்
  • மாந்தர் – மக்கள்
  • ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
  • காமுறுவர் – விரும்புவர்
  • மாடு – செல்வம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.