ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்குதல்

ஒருமை:

 • ஒருமை என்பது ஒன்றை மட்டும் குறிக்கும்.
 • ஒருமையில் தொடரும் ஒரு தொடரின் முடிவு ஒருமையில் தான் முடிய வேண்டும்.
 • உயர்திணையில் ஆண்பால், பெண்பால் ஆகிய இரண்டும் ஒருமை.
 • அஃறிணையில் ஒரு பொருளைக் குறிப்பது ஒருமை.

எ.கா: மலர் விரிந்தது. – இதில் ‘மலர்’ என்பது ஒருமை.

 

அறுவகைப் பெயர்கள்:

 • பொருள்: மலர்,  மலர்கள்
 • இடம்:  மலை, மலைகள்
 • காலம்: நொடி, நொடிகள்
 • சினை: விரல், விரல்கள்
 • குணம்: அழகு, அழகு
 • தொழில்:  செலவு, செலவுகள்

எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்:

 • மான் துள்ளிக் குதித்தது.
 • சிறுத்தை வேகமாக ஒடியது.
 • அம்மா கடைத் தெருவிலிருந்து வந்தார்.
 • திருத்தேர் இன்று நிலைக்கு வராது.
 • ஒவ்வொரு கருத்தும் மனித சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டக் கூடியதாகும்.
 • மாணவி தேர்வு எழுதினாள்.
 • கந்தன் நாளைக்கு சென்னைக்கு புறப்படுவார்.
 • மரம் சாய்ந்தது.
 • தம்பு வருகிறான்.
 • ஆடு வயலில் மேய்ந்தது.
 • தென்றல் மெல்ல வீசியது.

பன்மை:

 • பன்மை என்பது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவைகளைக் குறிக்கும்.
 • பன்மையில் தொடங்கும் ஒரு தொடரின் முடிவானது பன்மையில் தான் முடிய வேண்டும்.
 • உயர்நிணையில் பலர்பாலைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொல் பன்மை.
 • அஃறிணையில் ‘கள்’ என்னும் விகுதி பெற்று வரும் சொற்கள் பன்மை.
 • கள்-விகுதி பெறாமல் வினைமுற்றால் பல-பொருளை உணர்த்தும் பன்மைகளும் உண்டு.
 • இதனைப் பால்பகா அஃறிணைப் பெயர் என்பர்.

எ.கா: மலர்கள் விரிந்தன. – இதில் ‘மலர்கள்’ என்பது பன்மை

எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்:

 • கருத்துகள் எல்லாம் மனித சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டக் கூடியன.
 • பூனைகள் இங்கு வாரா.
 • மான்கள் துள்ளிப் பாய்ந்தன.
 • பழங்கள் எல்லாம் அழுகிப் போயின.
 • மரங்கள் சாய்ந்தன.
 • கருவிகள் பழுதடைந்தன.
 • தீய பண்புகள் வாழ்வைக் கெடுத்தன.
 • திருக்குறள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் உள்ள கடைமைகளைக் காட்டுகின்றன.

Leave a Comment

Your email address will not be published.