ethir sol

Tnpsc General Tamil Part A | ethir sol

Tnpsc General Tamil Part A | ethir sol

ethir sol

 • அகம் – புறம்
 • அகவல் – கிட்டுதல்
 • அஞ்சுதல் – அஞ்சாமை
 • அடி – நுனி
 • அடிமை – சுதந்திரம்
 • அடைத்தல் – திறத்தல்
 • அண்மை – சேய்மை
 • அண்மை – தொலைவு, சேய்மை
 • அமர்ந்து – எழுந்து
 • அமுதம் – நஞ்சு
 • அமைதி – ஆரவாரம்
 • அமைதி – குழப்பம்
 • அரிது – எளிது
 • அரிய – எளிய
 • அருகு – பெருகு
 • அருகு – பெருகு
 • அருகே – தொலைவு
 • அருள் – மருள்
 • அல் – இரவு
 • அல்லும் – பகலும்
 • அவ்விடம் – இவ்விடம்
 • அழித்தல் – ஆக்கல்
 • அளித்தார் – பறித்தார்
 • அறப்போர் – மறப்போர்
 • அறம் – மறம்
 • அற்றகுளம் – அறாதகுளம்
 • அற்றை – இற்றை
 • அன்பான – அன்பற்ற
 • அன்பு – பகை
 • ஆக்கம் – கேடு
 • ஆகாது – போகாது
 • ஆகும் – ஆகாது
 • ஆசை – நிராசை
 • ஆடவர் – பெண்டிர்
 • ஆடவர் – பெண்டிர்
 • ஆடுஉ – மகடுஉ
 • ஆண்டார் – அடிமை
 • ஆண்டான் – அடிமை
 • ஆண்டு – ஈண்டு
 • ஆதி – அந்தம்
 • ஆழ – மிதப்ப
 • இகழ்ச்சி – புகழ்ச்சி
 • இடம் – வலம்
 • இடும்பை – இன்பம்
 • இணை – பிரி
 • இணைந்தது – பிரிந்தது
 • இம்மை – மறுமை
 • இயற்கை – செயற்கை
 • இயன்ற – இயலாத
 • இரவலர் – புரவலர்
 • இரவு – பகல்
 • இரும்பை – இன்பம்
 • இல்லை – உண்டு
 • இழந்தமை – பெற்றமை
 • இழப்பு – ஆதாயம்
 • இழிவு – உயர்வு
 • இளமை – முதுமை
 • இறுக்கம் – தளர்வு
 • இறுதி – தொடக்கம்
 • இன்சொல் – புன் சொல்
 • இன்சொல் – வன்சொல்
 • இன்பம் – துன்பம்
 • இன்னா – இனிய
 • இனிய – இன்னாத
 • ஈதல் – ஏற்றல்
 • ஈரம் – வறட்சி
 • ஈவார் – ஈயார்
 • உச்சி – அடி
 • உடன்பாடு – மாறுபாடு
 • உண்மை – பொய்மை
 • உத்தமர் – அதமர்
 • உத்தமன் – அதமன்
 • உபகாரம் – அபகாரம்
 • உயர்வு – தாழ்வு
 • உரிமை – அடிமை
 • உருவம் – அருவம்
 • உள்பொருள் – வெளிப்பொருள்
 • உள்ளது – இல்லது
 • உள்ளரங்கம் – வெளியரங்கம்
 • உள்ளரங்கம் – வெளியரங்கம்
 • உறங்கு – விழி
 • உறவு – அயல்
 • உற்றுழிவு – உறாவுழி
 • எட்டா – எட்டும்
 • எட்டிய – எட்டா
 • எந்தை – நொந்தை
 • எழுச்சி – வீழ்ச்சி
 • எழுச்சி – வீழ்ச்சி
 • எளிது – அரிது
 • எளிய – அரிய
 • ஏழை – பணக்காரர்
 • ஏற்றம் – இறக்கம்
 • ஏறி – இறக்கி
 • ஒங்கிய – தாழ்ந்த
 • ஒங்குதல் – ஒடுங்குதல்
 • ஒடுமீன் – உறுமீன்
 • ஒதுக்கி – சேர்த்து
 • ஒய்வு – உழைப்பு
 • ஒருமை – பன்மை
 • ஒழிக – தளர்க
 • ஒழுங்காக – ஒழுங்கின்றி
 • ஒளி – இருள்
 • ஒற்றுமை – வேற்றுமை
 • ஒன்று – பல
 • கஞ்சம் – தாராளம்
 • கடுவன் – மந்தி
 • கலக்கம் – தெளிவு
 • கவனம் – மறதி
 • களிப்பு – எரிச்சல்
 • களிப்பு – துயரம்
 • காக்க – விடுக
 • காய் – கனி
 • காலம் – அகாலம்
 • காலை – மாலை
 • கீழைநாடு – மேலை நாடு
 • குடியரசு – முடியரசு
 • குணம் – குற்றம்
 • குமரன் – குமரி
 • குழி – மேடு
 • குழு – தனி
 • குறைவு – நிறைவு
 • கூடி – பிரிந்து
 • கேடு – நலம்
 • கொள் – கொடு
 • சஞ்சலம் – துணிவு
 • சத்ரு – நண்பன்
 • சாக்கிரதை – அசாக்கிரதை
 • சாந்தம் – உக்கிரம்
 • சாரம் – சக்கை
 • சிலர் – பலர்
 • சிறப்பு – இழிவு
 • சிற்றரசர் – பேரரசர்
 • சிற்றாறு – பேராறு
 • சிற்றூர் – பேரூர்
 • சிறியவர் – பெரியவர்
 • சுமங்கலி – அமங்கலி
 • சுருக்கம் – விரிவு
 • செம்மை – கருமை
 • செய்வோம் – செய்யோம்
 • செல்வர் – ஏழை
 • செல்வர் – வறியவர்
 • செல்வீர் – செல்லாதீர்
 • செலவு – வரவு
 • சொந்தம் – அந்நியம்
 • சோம்பல் – சுறுசுறுப்பு
 • சௌக்கியம் – அசௌக்கியம்
 • தக்கவழி – தகாதவழி
 • தட்பம் – எளிமை
 • தட்பம் – வெட்பம்
 • தண்மை – வெம்மை
 • தண்மை – ஹவெம்மை
 • தந்தை – தாய்
 • தமயன் – தமக்கை
 • தமர் – பிறர்
 • தமையன் – தமக்கை
 • தலைவர் – தொண்டர்
 • தவறு – சரி
 • தள்ளுதல் – தள்ளாமை
 • தளிர் – சருகு
 • தன்மை – வெம்மை
 • தனிமை – குழு
 • திண்மம் – நீர்மம்
 • திண்மை – மென்மை
 • தீது – நன்று
 • தீயவர் – நல்லவர்
 • துன்பம் – இன்பம்
 • தூய்மை – மாசு
 • தூயவன் – தூயவள்
 • தூயன் – வீராங்கனை
 • தொகுத்து – பகுத்து
 • தொடக்கம் – முடிவு
 • தொண்மை – புதுமை
 • தொன்மை – அண்மை
 • தொன்மை – புதுமை
 • தோன்றியது – மறைந்தது
 • தோன்று – மறைய
 • நஞ்சு – அமிர்தம்
 • நட்பு – பகை
 • நண்பர் – பகைவர்
 • நண்பன் – பகைவன்
 • நம்பி – நங்கை
 • நல்லறிவு – தீயறிவு
 • நல்லார் – அல்லார்
 • நற்குணம் – தீக்குணம்
 • நன்மை – தீமை
 • நாற்றம் – துர்நாற்றம்
 • நினைவு – மறதி
 • நீங்க – சேர
 • நீண்ட – குறுகிய
 • நீதி – அநீதி
 • நுண்மை – பருமை
 • நேசம் – பகை
 • நோதல் – தணிதல்
 • பகட்டு – எளிமை
 • பகுத்து – தொகுத்து
 • பண்புடை – பண்பிலா
 • பல – சில
 • பலர் – சிலர்
 • பழம் – காய்
 • பழம்பாடல் – புதுப்பாடல்
 • பழமை – புதுமை
 • பழமொழி – புதுமொழி
 • பழி – புகழ்
 • பள்ளம் – மேடு
 • பறந்தார் – மறைந்தார்
 • பற்பல – சிற்சில
 • பற்றி – விடுத்து
 • பனையளவு – திணையளவு
 • பாதி – முழுமை
 • பாவம் – புண்ணியம்
 • பிரிக்கலாம் – சேர்க்கலாம்
 • பிரிந்து – சேர்ந்து
 • பிழை – திருத்தம்
 • பிறந்தார் – மறைந்தார்
 • பிறப்பு – இறப்பு
 • பின்னர் – முன்னர்
 • புகழ்ச்சி – இகழ்ச்சி
 • புதிய – பழைய
 • புதுமை – பழமை
 • பெரியவர் – சிறியவர்
 • பெருகி – சுருங்கி
 • பெருகி – சுருங்கி
 • பெருந்தொகை – சிறுதொகை
 • பெரும்பான்மை – சிறுபான்மை
 • பெருமை – சிறுமை
 • பெற்றமை – இழந்தமை
 • பேதை – மேதை
 • பொய் – மெய்
 • போற்றி – தூற்றி
 • மகன் – மகள்
 • மகிழ்ச்சி – துயரம்
 • மகிழ்ச்சி – வருத்தம்
 • மருவுக – ஒருவுக
 • மருள் – தெருள்
 • மலர்தல் – கூம்பல்
 • மற – நினை
 • மன்னிப்பு – ஒறுப்பு
 • மன்னிப்பு – தண்டிப்பு
 • மாலை – காலை
 • மிகுதி – குறைவு
 • முடியும் – முடியாத
 • முதல் – ஈறு
 • முதன்மை – இறுதி
 • முதுகலை – இளங்கலை
 • முன் – பின்
 • முனிவு – கணிவு
 • மூத்த – இளைய
 • மூதேவி – சீதேவி
 • மேதை – பேதை
 • மேலே – கீழே
 • மேலை – கீழை
 • மேற்கொள்க – கைவிடுக
 • மேன்மை – கீழ்மை
 • மேன்மை – வன்மை
 • வசை – இசை
 • வடக்கு – தெற்கு
 • வடநாடு – தென்னாடு
 • வடமொழி – தென்மொழி
 • வரவு – செலவு
 • வருந்த – மகிழ
 • வழுத்தல் – இகழ்தல்
 • வளர்ச்சி – தளர்ச்சி
 • வளர்ந்து – தளர்ந்து
 • வளருதல் – தேய்தல்
 • வளைத்தல் – நிமிர்த்தல்
 • வாடுதல் – தழைத்தல்
 • வாழ்த்தல் – தூற்றல்
 • வாழ்வு – தாழ்வு
 • விண் – மண்
 • விருப்பு – வெறுப்பு
 • விழைந்தார் – வெறுத்தார்
 • வீரம் – கோழை
 • வெளியே – உள்ளே
 • வெற்றமை – இழந்தமை
 • வெற்றி – தோல்வி
 • வென்று – தோற்று
 • வேண்டும் – வேண்டாம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.