சமசீர் கல்வி 7 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் முதுமொழிக்காஞ்சி

முதுமொழிக்காஞ்சி

சொற்பொருள்:

 • ஆர்கலி – நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்
 • காதல் – அன்பு, விருப்பம்
 • மேதை – அறிவு நுட்பம்
 • வண்மை – ஈகை, கொடை
 • பிணி – நோய்
 • மெய் – உடம்பு

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெயர்: மதுரை கூடலூர் கிழார்
 • பிறந்த ஊர்: கூடலூர்
 • சிறப்பு: இவர் தம் பாடல்களை நச்சினார்க்கினியர் முதலிய நல்லுரையாசிரியர்கள் மேற்கோள்களாக கையாண்டுள்ளர்கள்.
 • காலம்: சங்க காலத்திற்குப்பின் வாழ்ந்தவர்.

நூல் குறிப்பு:

 • முதுமொழிக்காஞ்சி என்பது காஞ்சித்திணையின் துறைகளுள் ஒன்று.
 • இந்நூல் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
 • இந்நூலை “அறவுரைக்கோவை” எனவும் கூறுவர்.
 • இந்நூலில் பத்து அதிகாரங்களும், அதிகாரத்திற்கு பத்துச் செய்யுள் வீதம் நூறு பாடல்களும் உள்ளன.

Leave a Comment

Your email address will not be published.