சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் முத்தொள்ளாயிரம்

முத்தொள்ளாயிரம்

சொற்பொருள்:

 • உய்ம்மின் – பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள்
 • மலை – வளமை
 • வள் – நெருக்கம்
 • விசும்பு – வானம்
 • புரவு – புறா
 • நிறை – எடை
 • ஈர்த்து – அறுத்து
 • துலை – துலாக்கோல்(தராசு)
 • நிறை – ஒழுக்கம்
 • மேனி – உடல்
 • மறுப்பு – தந்தம்
 • ஊசி – எழுத்தாணி
 • மறம் – வீரம்
 • கனல் – நெருப்பு
 • மாறன் – பாண்டியன்
 • களிறு – யானை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • மாமலை –உரிச்சொற்றொடர்
 • நெடுமதில் – பண்புத்தொகை
 • வாங்குவில் – வினைத்தொகை
 • உயர்துலை – வினைத்தொகை
 • குறையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்பெயரெச்சம்
 • இலைவேல் – உவமைத்தொகை
 • மருப்பூசி, மார்போலை – உருவகம்
 • மாறன்களிறு – ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை

பிரித்தறிதல்:

 • தந்துய்ம்மின் = தந்து +உய்ம்மின்
 • வில்லெழுதி = வில் + எழுதி
 • பூட்டுமின் = பூட்டு + மின்
 • மருப்பூசி = மறுப்பு + ஊசி
 • எமதென்று = எமது + என்று
 • மொய்யிலை = மொய் + இலை

நூல் குறிப்பு:

 • மூவேந்தர்களைப் பற்றிய மூன்று தொள்ளாயிரம் பாடல்களை கொண்டது.
 • ஆயினும் இந்நூல் முழுமையாக கிடைக்கவில்லை.
 • “புறத்திரட்டு” என்னும் நூல் வாயிலாக 108 வெண்பாக்களும், பழைய உரைநூல்களில் மேற்கோளாக 22 வெண்பாக்களும் கிடைத்துள்ளன.
 • இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.

Leave a Comment

Your email address will not be published.