சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

 • கடன் – கடமை
 • நாண் – நாணம்
 • ஒப்பரவு – உதவுதல்
 • வாய்மை – உண்மை
 • சால்பு – சான்றாண்மை
 • ஆற்றல் – வலிமை
 • மாற்றார் – பகைவர்
 • கட்டளை – உரைகல்
 • இனிய – நன்மை
 • திண்மை – வலிமை
 • ஆழி – கடல்
 • இருநிலம் – பெரிய நிலம்
 • பொறை – சுமை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • என்ப – பலர்பால் வினைமுற்று
 • மேற்கொள்பவர் – வினையாலணையும் பெயர்
 • உள்ளததூஉம் – இன்னிசையளபடை
 • அன்று – குறிப்பு வினைமுற்று
 • கண்ணோட்டம் – தொழிற்பெயர்
 • கொல்லா, சொல்லா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 • பணிதல் – தொழிற்பெயர்
 • ஆற்றுவார், மாற்றார் – வினையாலணையும் பெயர்
 • இன்மை, திண்மை – பண்புப்பெயர்
 • சான்றவர் – வினையாலணையும் பெயர்
 • இருநிலம் – உரிச்சொற்றொடர்

Leave a Comment

Your email address will not be published.