சமசீர் கல்வி 8 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

  • வழக்கு – நன்னெறி
  • ஆன்ற – உயர்ந்த
  • நயன் – நேர்மை
  • மாய்வது – அழிவது
  • அரம் – வாளைக் கூர்மையாக்கும் கருவி
  • நண்பு – நட்பு
  • கடை – பழுது
  • நகல்வல்லர் – சிறிது மகிழ்பவர்

Leave a Comment

Your email address will not be published.