சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புறநானூறு

புறநானூறு

சொற்பொருள்:

 • நிழற்றிய – நிழல் செய்த
 • துஞ்சான் – துயிலான்
 • மா – விலங்கு
 • நாழி – அளவுப்பெயர்
 • ஈதல் – கொடுத்தல்
 • துய்ப்போம் – நுகர்வோம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • வெண்குடை – பண்புத்தொகை
 • நாழி – ஆகுபெயர்
 • ஈதல் – தொழிற்பெயர்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார்.
 • இவர் இறையனார் எழுதிய களவியலுக்கு உரை கண்டவர்.
 • பத்துப்பாட்டில் “திருமுருகாற்றுப்படை”, “நெடுநல்வாடை” எனும் இரு நூல்களை படைத்துள்ளார்.

நூல் குறிப்பு:

 • புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு
 • புறப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாடல்களைக் கொண்டது இந்நூல்.
 • இது எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று.
 • இந்நூலின் சில பாடல்களை ஜி.யு.போப் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்துள்ளார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.