சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சிலப்பதிகாரம்

சிலப்பதிகாரம்

சொற்பொருள்:

 • கொற்கை – பாண்டிய நாட்டின் துறைமுகம்
 • தென்னம் பொருப்பு – தென்பகுதியில் உள்ள பொதிகைமலை
 • பலியோடு படரா – மறநெறியில் செல்லாத
 • பசுந்துணி – பசிய துண்டம்
 • தடக்கை – நீண்ட கைகள்
 • அறுவற்கு இளைய நங்கை – பிடாரி
 • கானகம் – காடு
 • உகந்த – விரும்பிய
 • தாருகன் – அரக்கன்
 • செற்றம் – கறுவு
 • தேரா – ஆராயாத
 • புள் – பறவை
 • புன்கண் – துன்பம்
 • ஆழி – தேர்ச்சக்கரம்
 • படரா – செல்லாத
 • வாய்முதல் – உதடு

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • மடக்கொடி – அன்மொழித்தொகை
 • தேரா மன்னா, ஏகாச் சிறப்பின் – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 • தடக்கை – உரிச்சொற்றொடர்
 • புன்கண், பெரும்பெயர், அரும்பெறல் – பண்புத்தொகை
 • உகுநீர், சூழ்கழல், செய்கொல்லன் – வினைத்தொகை
 • அவ்வூர் – சேய்மைச்சுட்டு
 • வாழ்தல் – தொழிற்பெயர்
 • என்கால் என்பெயர், நின்னகர், என்பதி – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • புகுந்து – வினையெச்சம்
 • தாழ்ந்த, தளர்ந்த – பெயரெச்சம்
 • வருக, தருக, கொடுக – வியங்கோள் வினைமுற்று

பிரித்தறிதல்:

 • எள்ளறு = எள் + அறு
 • புள்ளுறு = புள் + உறு
 • அரும்பெறல் = அருமை + பெறல்
 • பெரும்பெயர் = பெருமை + பெயர்
 • அவ்வூர் = அ + ஊர்
 • பெருங்குடி = பெருமை + குடி
 • புகுந்தீங்கு = புகுந்து + ஈங்கு
 • பெண்ணணங்கு = பெண் + அணங்கு
 • நற்றிறம் = நன்மை + திறம்
 • காற்சிலம்பு = கால் + சிலம்பு
 • செங்கோல் = செம்மை + கோல்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இளங்கோவடிகள் சேரமரபினர்.
 • பெற்றோர் = இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன், நற்சோனை.
 • தமையன் = சேரன் செங்குட்டுவன்
 • இவர் இளமையிலே துறவு பூண்டு குணவாயிற் கோட்டம் சென்று தங்கினார்.
 • சமய வேறுபாடற்ற துறவி.
 • பாரதியார் இவரை, “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல் வள்ளுவர்போல் இளங்கோவைப்போல் பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை; உண்மை வெறும் புகழ்ச்சியில்லை” என்றார்.

நூல் குறிப்பு:

 • சிலம்பு + அதிகாரம் = சிலப்பதிகாரம்
 • கண்ணகியின் சிலம்பால் விளைந்த கதையை முதன்மையாகக் கொண்டது ஆதலின், சிலப்பதிகாரமாயிற்று.
 • இக்காப்பியம் புகார்க்காண்டம், மதுரைக்காண்டம், வஞ்சிக்காண்டம் என்னும் முப்பெரும் காண்டங்களையும் முப்பது காதைகளையும் உடையது.
 • புகார்க்காண்டம் = 10 காதை
 • மதுரைக்காண்டம் = 13 காதை
 • வஞ்சிக்காண்டம் = 7 காதை
 • இக்காப்பியம் “உரையிடை இட்ட பாட்டைச்செய்யுள்” என அழைக்கப்படுகிறது.
 • முதற் காப்பியம், முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், ஒற்றுமைக் காப்பியம், நாடகக் காப்பியம் எனச் சிலப்பதிகாரத்தைக் போற்றிப் புகழ்வார்.
 • “நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு” எனப் பாரதியார் புகழ்கிறார்.
 • வழக்குரைக் காதை மதுரைக்கான்டத்தின் பத்தாவது காதை.
 • “இசை நாடகமே” சிலப்பதிகாரக் கதையின் உருவம்.

நூலெழுந்த வரலாறு:

 • சேரன் செங்குட்டுவன், சீத்தலைச்சாத்தனாரோடும் இளங்கோவடிகளோடும் மலைவளம் காணச் சென்றான்.
 • அங்கிருந்த மலைவாழ் மக்கள், “வேங்கை மரத்தின்கீழ் ஒரு பெண் தெய்வத்தைப் பார்த்தோம்” என்று கூற, உடனிருந்த பெரும்புலவர் சாத்தனார், ‘அப்பெண்ணின் வரலாற்றை யானறிவேன்” என்று கோவலன் கண்ணகி வரலாற்றைச் சுருக்கமாகக் கூறினார்.
 • அதனைக் கேட்ட இளங்கோவடிகள், “இக்கதையைச் சிலப்பதிகாரம் என்னும் பெயரால் யாம் இயற்றுவோம்” ஏறனு கூறினார்.
 • சாத்தனாரும், “அடிகள் நீரே அருளுக” என்றார்.

நூற்கூறும் உண்மை:

 • அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும்
 • உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர்
 • ஊழ்வினை உருத்துவந்து ஊட்டும்

Leave a Comment

Your email address will not be published.