சமசீர் கல்வி 11 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் ஐங்குறுநூறு

ஐங்குறுநூறு

நூல் குறிப்பு:

 • ஐந்து + குறுமை + நூறு = ஐங்குறுநூறு
 • அடி எல்லை = 3 முதல் 6
 • ஒவ்வொரு தினைக்கும் நூறு பாடல்கள் என மொத்தம் 500 பாடல்கள் உள்ளன.
 • மருதத்திணை பாடல்கள் பாடியவர் = ஓரம்போகி
 • நெய்தல் திணை பாடல்கள் பாடியவர் = அம்மூவன்
 • குறிஞ்சி திணை பாடல்கள் பாடியவர் = கபிலர்
 • பாலை திணை பாடல்கள் பாடியவர் = ஓதலாந்தை
 • முல்லைதிணை பாடல்கள் பாடியவர் = பேயன்
 • இந்நூலை தொகுத்தவர் = புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்.
 • தொகுப்பித்தவர் = சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை
 • கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் = பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.

கபிலர்:

 • இவர், “புலனழுக் கற்ற அந்தணாளன்” எனப் புகழப்பட்டவர்.
 • வள்ளல் பாரியின் அவைகளப் புலவர்.
 • குறிஞ்சிப்பாட்டு, ஐங்குறு நூற்றில் குருஞ்சித்தினை பாடகள் நூறு, பதிற்றுபத்தில் ஏழாம் பத்து, கலித்தொகையில் குறுஞ்சி கலியில் உள்ள 29 பாடல்கள் முதலியன இவர் பாடியவை.

சொற்பொருள்:

 • தோகை – மயில்
 • வதுவை – திருமணம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • இருந்ததோகை – பெயரெச்சம்
 • மருள் – உவமவுருபு
 • இழையணி – வினைத்தொகை
 • நாட – அண்மைவிளி
 • நுந்தை – நும் தந்தை என்பதன் மரூஉ
 • வாழியர் – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • நன்மனை – பண்புத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.