சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் கம்பராமாயணம்

கம்பராமாயணம்

நூல் குறிப்பு:

 • கம்பர் தாம் இயற்றிய இந்நூலுக்கு இராமாவதாரம் என்றே பெயரிட்டார். அதுவே கம்பராமாயணம் என்று வழங்கப்படுகிறது.
 • இராம காதைக்கு ஆதிகாவியம் என்றும் அக்காதையை வடமொழியில் இயற்றிய வான்மீகிக்கு ஆதிகவி என்றும் பெயர் உண்டு.
 • கம்பராமாயணம் வழி நூல் எனப்படுகிறது.
 • கம்பரின் இராமாயணத்தைக் கம்ப நாடகம் எனவும் கம்பசித்திரம் எனவும் அழைப்பர்.
 • கம்பரின் யாப்பு வண்ணங்கள் நூல் முழுவதும் மிளிர்கிறது. “வரமிகு கம்பன் சொன்ன வண்ணமும் தொண்ணுற்றாறே” என்று ஒரு கணக்கீடும் உள்ளது.
 • தமிழ் இலக்கியத்தில் தொடங்கிய காப்பிய வளர்ச்சி கம்பர் படைப்பில் உச்ச நிலையை அடைந்தது.
 • கம்பராமாயணம் 6 காண்டங்களை உடையது. அவை பாலகாண்டம், அயோத்தியாகாண்டம், ஆரண்யகாண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தரகாண்டம், யுத்தகாண்டம்.
 • ஏழாவது காண்டமாகிய உத்தர காண்டம் ஒட்டக்க்கூத்தர் எழுதினார்.

சுந்தரகாண்டம்:

 • இக்காண்டாமே “காப்பியத்தின் மணிமகுடமாக” விளங்குகிறது.
 • சிறிய திருவடி = அனுமன்
 • அனுமனுக்கு “சுந்தரன்” என்னும் பெயரும் உண்டு.
 • இராமனின் அடையாளமாக சீதையிடம் அனுமன் கொடுத்தது = கணையாழி
 • சீதை அனுமனிடம் கொடுத்தது = சூடாமணி

சொற்பொருள்:

கழல் – திருவடி முளரி – தாமரை
தையல் – திருமகளாகிய சீதாப்பிராட்டி இறைஞ்சி – வணங்கி
திண்டிறல் – பேராற்றல் மிக்க இராமன் ஓதி – கூந்தல்
மற்று – மேலும் துறத்தி – கைவிடுக
திரை – அலை மருகி – மருமகள்
தனயை – மகள் தடந்தோள் – அகன்ற தோள்
உம்பி – உன் தம்பி வேலை – கடல்
கனகம் – பொன் சாலை – பர்ணசாலை
அலங்கல் – மாலை கோரல் – கொல்லுதல்
திருக்கம் – வஞ்சனை முறிவு – வேறுபாடு
வீங்கினள் – பூரித்தாள் ஆழி – மோதிரம்
தோகை – மயில் மாமணிக்கரசு – சூடாமணி

இலக்கணக்குறிப்பு:

மொய்கழல் – வினைத்தொகை கழல் – தானியாகு பெயர்
தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை தெண்டிரை – பண்புத்தொகை
அலைகடல் – வினைத்தொகை துறத்தி – ஏவல் வினைமுற்று
தடந்தோள் – உரிச்சொற்றொடர் பெருந்தவம் – பண்புத்தொகை
இற்பிறப்பு – ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை களிநடம் – வினைத்தொகை
கண்ணின் நீர்க்கடல் – உருவகம் கோறல் – தொழிற்பெயர்
ஆருயிர் – பண்புத்தொகை பொன்னடி – உவமத்தொகை
பேர்அடையாளம் – உம்மைத்தொகை மலரடி – உவமத்தொகை
மாமணி – உரிச்சொற்றொடர் கைத்தலம் – இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.