சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

 • செவிச்செல்வம் – கேள்விச்செல்வம்
 • தலை – முதன்மை
 • போழ்து – பொழுது
 • ஈயப்படும் – அளிக்கப்படும்
 • ஆவி உணவு – தேவர்களுக்கு வேல்வியின்போது கொடுக்கப்படும் உணவு
 • ஒப்பர் – நிகராவர்
 • ஒற்கம் – தளர்ச்சி
 • ஊற்று – ஊன்றுகோல்
 • ஆன்ற – நிறைந்த
 • வணங்கிய – பணிவான

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • வயிற்றுக்கும் – இழிவு சிறப்பும்மை
 • கேட்க – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • இழுக்கல், ஒழுக்கம் – தொழிற்பெயர்கள்
 • ஆன்ற – பெயரெச்சம்
 • அவியினும் வாழினும் – எண்ணும்மை

பிரித்தறிதல்:

 • சுவையுணரா = சுவை + உணரா
 • வாயுணர்வு = வாய் + உணர்வு
 • செவிக்குணவு = செவிக்கு + உணவு

பொதுவான குறிப்புகள்:

 • திருக்குறளில் பத்து அதிகாரப் பெயர்கள் உடைமை என்னும் சொல்லில் அமைந்துள்ளன.
 • திருக்குறள் ஏழு சீர்களால் அமைந்த வெண்பாக்களைக் கொண்டது.
 • ஏழு என்னும் எண்ணுப்பெயர் எட்டுக் குறட்பாகளில் இடம்பெற்றுள்ளது.
 • அதிகாரங்கள் 133. இதன் கூட்டுத்தொகை ஏழு.
 • மொத்த குறட்பாக்கள் 1330. இதன் கூட்டுத்தொகை ஏழு.

Leave a Comment

Your email address will not be published.