சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் மணிமேகலை

மணிமேகலை

சொற்பொருள்:

 • ஆயம் – தோழியர் கூட்டம்
 • ஆசனம் – இருக்கை
 • நாத்தொலைவில்லை – சொல் சோர்வின்மை
 • யாக்கை – உடல்
 • பிணி நீங்கா – நீங்கா நோய்
 • பேதைமை – அறியாமை
 • செய்கை – இருவினை
 • உணர்வு – அறிவியல் சிந்தனை
 • அரு – உருவமற்றது
 • உறு – வடிவம்
 • வாயில் – ஐம்பொறிகள்
 • வேட்கை – விருப்பம்
 • பவம் – பயன் நோக்கிய செயல்
 • கொடு – கொம்பு
 • அலகில – அளவற்ற
 • தொக்க விலங்கு – விலங்குத்தொகுதி
 • குரலை – புறம் பேசுதல்
 • வெஃகல் – விரும்புதல்
 • வெகுளல் – சினத்தல்
 • சீலம் – ஒழுக்கம்
 • தானம் – கொடை
 • கேண்மின் – கேளுங்கள்
 • உய்ம்மின் – போற்றுங்கள்
 • உறைதல் – தங்குதல்
 • கூற்று – எமன்
 • மாசில் – குற்றமற்ற
 • புக்கு – புகுந்து
 • இடர் – இன்னல்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • தேவியும் ஆயமும் – எண்ணும்மை
 • அருந்தவர், நல்வினை – பண்புத்தொகை
 • வாழ்க – வியங்கோள் வினைமுற்று
 • செய்தவம், வீழ்கதிர் – வினைத்தொகை
 • பெரும்பேறு – பண்புத்தொகை
 • பல்லுயிர், நல்வினை, தீவினை, பேரின்பம் – பண்புத்தொகை
 • ஆய்தொடி நல்லாய் – இரண்டாம் வெறுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை
 • கம்மத்தீ – உருவகம்
 • பொல்லக்காட்சி – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

பிரித்தறிதல்:

 • எழுந்தெதிர் = எழுந்து + எதிர்
 • அறிவுண்டாக = அறிவு + உண்டாக
 • இயல்பீராறு = இயல்பு + ஈறு + ஆறு
 • நன்மொழி = நன்மை + மொழி
 • எனக்கிடர் = எனக்கு + இடர்
 • நல்லறம் = நன்மை + அறம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • மணிமேகலையின் ஆசிரியர் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்.
 • சாத்தன் என்பது இவரின் இயற் பெயர்.
 • இவர் திருச்சியில் உள்ள சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுரையில் வாழ்ந்தவர்.
 • தானிய வாணிகம் செய்தவர்.
 • தண்டமிழ் ஆசான், சாத்தன் நன்நூர்புலவன் என்று இளங்கோவடிகள் இவரை பாராட்டியுள்ளார்.
 • இவரது காலம் கி.பி.இரண்டாம் நூற்றாண்டு

நூல் குறிப்பு:

 • இந்நூல் ஐம்பெரும்காபியங்க்களுள் ஒன்று.
 • சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ஒரே கதை தொடர்பு உடையவை.
 • இவை இரண்டும் “இரட்டை காப்பியங்கள்” என அழைக்கப்படும்.
 • இந்நூலுக்கு “மணிமேகலை துறவு” என்ற பெயரும் உண்டு.
 • இந்நூல் பௌத்த சமயச் சார்பு உடையது.
 • முப்பது காதைகள் கொண்டது. இருபத்தி நான்காவது காதை என்பது ஆபுத்திரன் நாடு அடைந்த காதை ஆகும்.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.