Oli Verupadu

Tnpsc General Tamil Part A – Oli Verupadu

Tnpsc General Tamil Part A – Oli Verupadu

Oli Verupadu

 • கிணி – கைத்தாளம்
 • கினி – பீடை
 • கிண்ணம் – வட்டில், கிண்ணி
 • கின்னம் – கிளை, துன்பம்
 • குணி – வில், ஊமை
 • குனி – குனிதல், வளை
 • குணித்தல் – மதித்தல், எண்ணுதல்
 • குனித்தல் – வளைதல்
 • குணிப்பு – அளவு, ஆராய்ச்சி
 • குனிப்பு – வளைப்பு, ஆடல்
 • சாணம் – சாணைக்கல், சாணி
 • சானம் – அம்மி, பெருங்காயம்
 • சுணை – கூர்மை, கரணை
 • சுனை – நீரூற்று
 • சுண்ணம் – வாசனைப்பொடி
 • சுன்னம் – சுண்ணாம்பு, பூஜ்ஜியம்
 • சேணம் – மெத்தை
 • சேனம் – பருந்து
 • சேணை – அறிவு
 • சேனை – படை
 • சோணம் – பொன், சிவப்பு, தீ, சோணகிரி
 • சோனம் – மேகம்
 • சோணை – ஒரு நதி, சேரன் மனைவி
 • சோனை – மழைச்சாரல், மேகம்
 • கணகம் – ஒரு படைப்பிரிவு
 • கனகம் – பொன்
 • கணப்பு – குளிர்காயும் தீ
 • கனப்பு – பாரம், அழுத்தம்
 • கணி – கணித்தல்
 • கனி – பழம், சுரங்கம், சாரம்
 • கணம் – கூட்டம்
 • கனம் – பாரம்
 • கண்ணன் – கிருஷ்ணன்
 • கன்னன் – கர்ணன்
 • கண்ணி – மாலை, கயிறு, தாம்பு
 • கன்னி – குமரிப்பெண், உமை, ஒரு ராசி
 • கணை – அம்பு
 • கனை – ஒலி, கனைத்தல்
 • கண் – ஓர் உறுப்பு
 • கன் – கல், செம்பு, உறுதி
 • கண்று – அம்பு
 • கன்று – அற்பம், இளமரம், குட்டி, கைவளை
 • கண்ணல் – கருதல்
 • கன்னல் – கரும்பு, கற்கண்டு
 • காண் – பார்
 • கான் – காடு, வனம்
 • காணம் – பொன், கொள்
 • கானம் – காடு, வனம், தேர், இசை
 • காணல் – பார்த்தல்
 • கானல் –  பாலை
 • கேணம் –  செழிப்பு, மிகுதி
 • கேனம் – பைத்தியம், பித்து
 • கேணி – கிணறு
 • கேனி – பித்துப் பிடித்தவர்
 • கோண் – கோணல், மாறுபாடு
 • கோன்  – அரசன்
 • தண் – குளிர்ச்சி
 • தன் – தன்னுடைய
 • தணி – தணித்தல்
 • தனி – தனிமை
 • தாணி – தான்றிமரம்
 • தானி – இருப்பிடம், பண்டசாலை,
 • தாணு – சிவன், தூண், நிலைப்பேறு
 • தானு – காற்று
 • திணை – ஒழுக்கம், குலம்
 • தினை – தானியம், ஒருவகைப் புன்செய்ப்பயிர்
 • திண்மை – உறுதி
 • தின்மை – தீமை
 • திண் – வலிமை
 • தின் – உண்
 • துணி – துணிதல், கந்தை
 • துனி – அச்சம், ஊடல் நீட்டித்தல்
 • தெண் – தெளிவு
 • தென் – தெற்கு, அழகு
 • நண்பகல் –  நடுப்பகல்
 • நன்பகல் – நல்லபகல்
 • நணி – அணி (அழகு)
 • நனி – மிகுதி
 • நாண் – வெட்கம், கயிறு
 • நான் – தன்மைப் பெயர்
 • நாணம் –  வெட்கம்
 • நானம் – புனுகு, கவரிமான்
 • பணி – வேலை, கட்டளையிடு
 • பனி – துன்பம், குளிர், சொல், நோய்
 • பணை – முரசு, உயரம், பரந்த
 • பனை – ஒருவகை மரம்
 • பண் – இசை
 • பன் – அரிவாள், பல
 • பண்ணை – தோட்டம்
 • பன்னை – கீரைச்செடி
 • பண்ணுதல் – செய்தல்
 • பன்னுதல் – நெருங்குதல்
 • பண்ணி – செய்து
 • பன்னி – சீப்பு, பனிநீர், மனை, சணல்
 • பண்மை – தகுதி
 • பன்மை – பல
 • பணித்தல் –  கட்டளையிடுதல்
 • பனித்தல் – துளித்தல், தூறல், விரிந்த
 • பட்டணம் – நகரம்
 • பட்டினம் – கடற்கரை நகர்
 • பாணம் – நீருணவு
 • பானம் – அம்பு
 • புணை – தெப்பம்
 • புனை – இட்டுக்கட்டுதல், கற்பனை
 • புண் – காயம்
 • புன் – கீழான
 • பேணம் – பேணுதல்
 • பேனம் – நுரை
 • பேண் – போற்று, உபசரி
 • பேன் – ஓர் உயிரி
 • வணம் – ஓசை
 • வனம் – காடு, துளசி
 • வண்மை – வளப்பம், கொடை
 • வன்மை – உறுதி, வலிமை
 • வண்ணம் – நிறம், குணம், அழகு
 • வன்னம் – எழுத்து, நிறம்
 • வாணகம் – அக்கினி, பசுமடி
 • வானகம் – மேலுலகம்
 • வாணம் – அம்பு, தீ, மத்தாப்பு
 • வானம் – ஆகாயம், மழை
 • வாணி – கலைமகள், சரஸ்வதி
 • வானி – துகிற்கொடி
 • மணம் – வாசனை, திருமணம்
 • மனம் – உள்ளம், இந்துப்பு
 • மணை – மரப்பலகை, மணவறை
 • மனை – இடம், வீடு
 • மண் – தரை, மண்வகை
 • மன் – மன்னன், பெருமை
 • மண்ணை – இளமை, கொடி வகை
 • மன்னை – தொண்டை, கோபம்
 • மாணி – அழகு, பிரம்மசாரி
 • மானி – மானம் உடையவர்
 • மாண் – மாட்சிமை
 • மான் – ஒரு விலங்கு
 • முணை – வெறுப்பு, மிகுதி
 • முனை – முன்பகுதி, துணிவு, முதன்மை
 • அணல் – தாடி, கழுத்து
 • அனல் – நெருப்பு
 • அணி – அழகு
 • அனி – நெற்பொறி
 • அணு – நுண்மை
 • அனு – தாடை, அற்பம்
 • அணுக்கம் – அண்டை, அண்மை
 • அனுக்கம்; – வருத்தம், அச்சம்
 • அணை – படுக்கை, அணைத்துக்கொள்ளுதல்
 • அனை – அன்னை, மீன்
 • அணைய – சேர, அடைய
 • அனைய – அத்தகைய
 • அண்மை – அருகில்
 • அன்மை – தீமை, அல்ல
 • அங்கண் – அவ்விடம்
 • அங்கன் – மகன்
 • அண்ணம் – மேல்வாய்
 • அன்னம் – சோறு, அன்னப்பறவை
 • அண்ணன – தமையன்
 • அன்னன் – அத்தகையவன்
 • அவண் – அவ்வாறு
 • அவன் – சேய்மைச் சுட்டு, ஆண்மகன்
 • ஆணகம் – சுரை
 • ஆனகம் – துந்துபி
 • ஆணம் – பற்றுக்கோடு
 • ஆனம் – தெப்பம், கள்
 • ஆணி – எழுத்தாணி, இரும்பாணி
 • ஆனி – தமிழ் மாதங்களுள் ஒன்று
 • ஆணேறு – ஆண்மகன்
 • ஆனேறு – காளை, எருது
 • ஆண் – ஆடவன்
 • ஆன் – பசு
 • ஆணை – கட்டளை, ஆட்சி
 • ஆனை – யானை
 • இணை – துணை, இரட்டை
 • இனை – இன்ன, வருத்தம்
 • இணைத்து – சேர்த்து
 • இனைத்து – இத்தன்மையது
 • இவண் – இவ்வாறு
 • இவன் – ஆடவன், (அண்மைச் சுட்டு)
 • ஈணவள்-  ஈன்றவள்
 • ஈனவள் – இழிந்தவள்
 • உண் – உண்பாயாக
 • உன் – உன்னுடைய
 • உண்ணல் – உண்ணுதல்
 • உன்னல்  – நினைத்தல்
 • உண்ணி – உண்பவன், ஒருவகைப் பூச்சி
 • உன்னி – நினைத்து, குதிரை
 • ஊண் – உணவு
 • ஊன் – மாமிசம்
 • எண்ண – நினைக்க
 • என்ன – போல, வினாச்சொல்
 • எண்ணல் – எண்ணுதல்
 • என்னல் என்று சொல்லுதல்
 • எண்கு – கரடி
 • என்கு என்று சொல்லுதல்
 • ஏண் – வலிமை
 • ஏன் – வலிமை, ஒரு வினைச்சொல்
 • ஏணை – தொட்டில்
 • ஏனை – மற்றது
 • ஐவணம் – ஐந்து வண்ணம்
 • ஐவனம் – மலை நெல்
 • ஓணம் – ஒரு பண்டிகை
 • ஓனம் – எழுத்துச்சாரியை

Tnpsc General Tamil Part A – Oli Verupadu

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.