சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருவேங்கடத்தந்தாதி

திருவேங்கடத்தந்தாதி

அந்தாதி:

 • அந்தாதி 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
 • அந்தம் = இறுதி, ஆதி = முதல்
 • ஒவ்வொரு பாடலிலும் உள்ள இறுதி எழுத்தோ, அசையா, சீரோ அடியோ அதற்கு அடுத்து வரும் பாடலின் முதலாக வரும்படி அமைத்துப் பாடுவது அந்தாதி எனப்படும்.
 • இதனை “சொற்றொடர்நிலை” எனவும் கூறுவர்.

பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்:

 • இவர், “அழகிய மணவாளதாசர், திவ்வியக்கவி” எனவும் அழைக்கப்படுவார்.
 • இவர் இயற்றிய எட்டு நூல்களின் தொகுதியை “அஷ்டப்பிரபந்தம்” என்று அழைப்பர்.
 • “அஷ்டப்பிரபந்தம் கற்றவன் அரைப் பண்டிதன்” என்னும் பழமொழி இந்நூலின் உயர்வைப் வெளிப்படுத்தும்.
 • இவர் 1623 முதல் 1659 வரை மதுரையை ஆண்ட திருமலை நாயக்க மன்னரின் அவையில் ஓர் அலுவலராய் அமர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்.

சொற்பொருள்:

 • கழல் – திருவடி
 • பத்தி – ஊர்
 • குஞ்சி – தலைமயிர்
 • போதன் – பிரமன்
 • வாசவன் – இந்திரன்
 • அந்தி – மாலை
 • வேலை – கடல்
 • இருக்கு ஆரணம் – இருக்கு வேதம்
 • கஞ்சம் – தாமரை மலர்
 • அணங்கு – திருமகள்
 • பொழில் – சோலை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • சிற்றன்னை – பண்புத்தொகை
 • தாழ்பிறப்பு – வினைத்தொகை
 • மால் கழல் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • கழல் – தானியாகு பெயர்
 • அந்தி காளை – உம்மைத்தொகை
 • வேங்கடம் – வினைத்தொகை
 • மதிவிளக்கு – உருவகம்
 • சேவடி – பண்புத்தொகை
 • இருக்கு ஆரணம் – இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை
 • நற்றாய் – பண்புத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.