சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம்

செய்யும் தொழிலே தெய்வம்

  • பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவர்களை “மக்கள் கவிஞர்” என்று அழைப்பர்.
  • இவர் பிறந்த ஊர் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள “செங்கப்படுத்தான்காடு”.
  • காலம்: 13.04.1930 – 08.10.1959

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment