சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திருக்குறள்

திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

  • ஈரம் – அன்பு
  • அளைஇ – கலந்து
  • படிறு – வஞ்சம்
  • அமர் – விருப்பம்
  • முகன் – முகம்
  • துவ்வாமை – வறுமை
  • நாடி – விரும்பி
  • இனிதீன்றல் – இனிது + ஈன்றல்

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.