சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நாலடியார்

நாலடியார்

சொற்பொருள்:

  • அணியர் = நெருங்கி இருப்பவர்
  • என்னாம் = என்ன பயன்?
  • சேய் = தூரம்
  • செய் = வயல்
  • அனையார் = போன்றோர்

நூல் குறிப்பு:

  • பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
  • நானூறு பாடல்களை கொண்டது.
  • “நாலடி நானூறு” என்ற சிறப்பு பெயர் உடையது.
  • சமண முனிவர்கள் பலர் பாடிய தொகுப்பு நூல் இது.

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.