சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் பாரத தேசம்

பாரத தேசம்

சொற்பொருள்:

  • வண்மை = கொடை (வன்மை = கொடுமை)
  • உழுபடை = விவசாய கருவிகள்
  • தமிழ்மகள் = ஔவையார்

பாடல் குறிப்பு:

  • சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்றவர் ஔவையார்.
  • தமிழ்மகள் எனப்படுபவர் ஔவையார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

  • காலம்: 11.12.1882 – 11.09.1921
  • “பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி” என்றவர் கவிமணி.

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.